Rachunkowość bankowa

note /search

Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 4116

Dr Tomasz SIUDEK Rachunkowość bankowa Zadanie 1 Bank „Alfa” S.A. z siedzibą w Radomiu ul. Warszawska 15 sporządził na koniec roku bilans (zamieszczony poniżej). Bilans Banku „Alfa” S.A. na 31 grudnia 1999 r. AKTYWA PASYWA Środki trwałe Gotówka w kasie Należności od jednostek finansowych Udziały ...

Rachunkowość bankowa wykłady

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4942

Podstawy prawne a)Ustawa o rachunkowości b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, ... w sprawie tworzenia rezerw, ... zasad wyceny c) Prawo bankowe d) inne - Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo dewizowe, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dy...

Rachunkowość bankowa mgr. K. Delebis-Kwoka

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5040

Dokument ma 50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawy prawne, dokumentacja w rachunkowości bankowej, zasady rachunkowości, rodzaje kont księgowych, konto księgowe a rachunek bankowy, zasady prowadzenia księgowości w bankach, polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, zasady rachunkowo...

Rachunkowość bankowa - wykłady

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2926

Wykłady zawierają: podstawy prawne, zasady rachunkowości, ustawę o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie, rozliczanie depozytów, ewidencja lokat międzybankowych, zasady kredytowania, ewidenc...

Rachunkowość bankowa 2

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3171

Rachunek nostro i loro. Operacja kasowa i operacje z bankiem centralnym. Środki pieniężne, należności, papiery wartościowe i udziały, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia międzyokresowe kosztów (gotówka krajowa, środki z...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 8827

Obszerne opracowanie wykładów z przedmiotu rachunkowość bankowa. Tematy, które zostały zawarte w notatce: Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej. Pasywa banku i ich struktura. Aktywa banku i ich ewidencja. Banki, NBP, banki komercyjne, funkcje i normy księgowości bankowej. Rodzaje zdarzeń gospo...

Aspekty zużycia oraz wycena środków trwałych i WNiP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4039

doc zawiera 4 strony na temat zużycia oraz wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to wiedza z przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Materiały zawierają takie zagadnienia jak: aspekt bilansowy, aspekt kosztowy, ustalenie i zmiany w zakresie warto...

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4606

doc zajmuje 5 stron i zawiera charakterystykę majątku i kapitałów. Materiał jest częścią przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Tematy poruszane w niej to: majątek jednostki gospodarczej, metoda bilansowa, klasyfikacja majątku trwałego, klasyfikacja majątku obrotowego, kapit...

Istota i kryteria klasyfikacji kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5033

Jest to część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Notatka zawiera takie informacje jak: definicja kosztu, istotne elementu kosztu, strata nadzwyczajna, klasyfikacja kosztów, podział kosztów. Treści zawarte w pliku pomogą przygotować się do zajęć. Definicja kosztu Kos...

Istota i struktura współczesnej rachunkowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5432

doc zawarty w notatce zajmuje 5 stron i porusza temat istoty i struktury współczesnej rachunkowości. Jest to część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Zagadnienia znajdujące się w pliku to: definicja i cechy rachunkowości, uniwersalność i elastyczność, funkcje, przekroje ...