Rachunkowość bankowa wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4928
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość bankowa wykłady - strona 1 Rachunkowość bankowa wykłady - strona 2 Rachunkowość bankowa wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy prawne a)Ustawa o rachunkowości b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, ... w sprawie tworzenia rezerw, ... zasad wyceny c) Prawo bankowe d) inne - Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo dewizowe, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dyrektywy Unii Europejskiej, Międzynarodowe standardy rachunkowości 2. Dokumentacja w rachunkowości bankowej a)Wzorcowy Bankowy Plan Kont a zakładowe plany kont b) dowody księgowe będące podstawą zapisów księgowych c) księgi rachunkowe: konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych d) bilans, rachunek zysków i strat e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych f) informacja dodatkowa 3. Zasady rachunkowości a)kontynuacji i ciągłości b) istotności c) ostrożnej wyceny d) memoriału e) współmierności przychodów i kosztów f) inne 4. Konto księgowe a rachunek bankowy - rodzaje kont księgowych a)syntetyczne i analityczne b) bilansowe i pozabilansowe c) wynikowe 5. Zasady prowadzenia księgowości w bankach a)plan kont a bilans b) powiązanie analityki z kontami syntetycznymi c) rzetelna informacja, przejrzystość, czytelność, ... d) gospodarka własna e) waluta krajowa i obce
RÓŻNE DEFINIOWANIE/UJĘCIE ZASAD RACHUNKOWOŚCI
1)w Ustawie ogół zasad określa się zamiennie jako politykę rachunkowości (Art 4, 5, 8 i definicja nr (11))
2) mogą być zdefiniowane, np. "zasada ostrożności" (Art. 7) lub "zasada podwójnego zapisu" (Art. 15)
3) mogą być opisane jak np. "zasada memoriału" - bez używania nazwy/definicji w treści (Art 6 ust 1) 4) mogą być opisane z użyciem "odpowiedniego słowa" jak "współmierności przychodów i kosztów" (Art. 6 ust 2)
Ustawa o Rachunkowości
ART. 2
3. (4) Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.
ART. 10
3. (13) W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Fragmenty z Ustawy
Art. 4. 1. (10) Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz