Wzór Bilansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór Bilansu  - strona 1

Fragment notatki:

Tabelka z podziałem na aktywa i pasywa.

…………………………..
Nazwa jednostki
Bilans Sporządzony na dzień……
AKTYWA
PASYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe:
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Należności krótkoterminowe
Z tytułu dostaw i usług
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-inne środki pieniężne
-inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania wekslowe
Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne
Aktywa razem
Pasywa razem
………………………………………….
(data sporządzenia)
…………………………………………
(podpis)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz