Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

note /search

Produkt turystyczny - wykład I

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Tworzenie produktu turystycznego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3927

Wykład 27.02.2012r Produkt Turystyczny Istota Produktu Zgodnie z teorią marketingową , produktem turystycznym nazywamy wszystko to, co stanowi proces wymiany pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. To oryginalna kompozycja różnych dóbr t...

Funkcje i zasady rachunkowości

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2436

in. takie pojęcia jak: zasada memoriału, zasada ciągłości, zasada współmierności, założenie o kontynuacji działalności. Funkcje rachunkowości: - informacyjna: dostarcza inf...

Wzór Bilansu

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4599

Tabelka z podziałem na aktywa i pasywa. ………………………….. Nazwa jednostki Bilans Sporządzony na dzień…… AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty (w tym ...

Regulamin Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocł...

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

Regulamin WWSIS niedostępny do wglądu na stronie głownej dla osób niestudiujących na uczelni, przydatny dla kandydatów. REGULAMIN STUDIÓW WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI  STOSOWANEJ „HORYZONT” WE WROCŁAWIU1. Postanowienia ogólne§1 1.   Regulamin   Studiów   Wrocławskiej   Wyższej   Szkoły  ...