Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Produkt turystyczny - wykład I

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Paweł Kowalów
  • Tworzenie produktu turystycznego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3612

Wykład 27.02.2012r Produkt Turystyczny Istota Produktu Zgodnie z teorią marketingową , produktem turystycznym nazywamy wszystko to, co stanowi proces wymiany pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. To oryginalna kompozycja różnych dóbr t...

Funkcje i zasady rachunkowości

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • dr Emila Konopska-Struś
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2205

in. takie pojęcia jak: zasada memoriału, zasada ciągłości, zasada współmierności, założenie o kontynuacji działalności. Funkcje rachunkowości: - informacyjna: dostarcza inf...

Wzór Bilansu

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • dr Emila Konopska-Struś
  • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2779

Tabelka z podziałem na aktywa i pasywa. ………………………….. Nazwa jednostki Bilans Sporządzony na dzień…… AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty (w tym ...

Regulamin Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocł...

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Regulamin WWSIS niedostępny do wglądu na stronie głownej dla osób niestudiujących na uczelni, przydatny dla kandydatów. REGULAMIN STUDIÓW WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI  STOSOWANEJ „HORYZONT” WE WROCŁAWIU1. Postanowienia ogólne§1 1.   Regulamin   Studiów   Wrocławskiej   Wyższej   Szkoły  ...