Funkcje i zasady rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i zasady rachunkowości - strona 1

Fragment notatki:

in. takie pojęcia jak: zasada memoriału, zasada ciągłości, zasada współmierności, założenie o kontynuacji działalności.

Funkcje rachunkowości:
- informacyjna: dostarcza informacje do podejmowania decyzji
- rozliczeniowa: ustala wynik finansowy jako podstawę do jego podziału oraz pozwala rozliczyć zarząd z efektywności zarządzania powierzonym mu kapitałem
- atestacyjna : dostarcza danych wiarygodnych, rzetelnych i sprawdzalnych, mających moc dowodową, np. w postępowaniu sądowym, administracyjnym
PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
-założenie o kontynuacji działalności podmiotu w dającej się przewidzieć przyszłości, praktycznie przez następny rok, kiedy jednostka nie jest zmuszona ani do likwidacji ani istotnego uszczuplenia działalności,
-zasada memoriału-polega na ujęciu w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu zdarzeń gospodarczych dotyczących danego okresu. W szczególności w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ja koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
Przychody i koszty nie dotyczące okresu sprawozdawczego podlegają rozliczeniu w czasie.
-zasada ostrożnej wyceny-realna wycena składników aktywów, a także pełnym uwzględnieniu pasywów. Przychody powinny być uznane za zrealizowane wówczas, jeżeli jest to pewne, a koszty w momencie ich poniesienia.
-zasada ciągłości - stosowanie w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych tych samych zasad, norm i reguł księgowości, a salda bilansu zamknięcia należy wykazywać w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku. Można dokonywać pewne zmiany, jeśli pozwoli to lepiej odzwierciedlić syt. Finansową, ale trzeba to w sprawozdaniu finansowym dokładnie opisać
-zasada istotności- w rozumieniu przepisów ustawy - jest to wartość znacząca. Przewiduje wyodrębnienie w rachunkowości firmy tych operacji gospodarczych, wartości aktywów i pasywów, które są ważne przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności. Pozwala też na stosowanie uproszczeń dla operacji mniej znaczących.
-zasada współmierności kosztów z przychodami, na wynik finansowy mają wpływ przychody i związane z tymi przychodami koszty ich osiągnięcia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz