Rachunkowość- wstęp do przedmiotu wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość- wstęp do przedmiotu wykład  - strona 1

Fragment notatki:


Rachunkowość - jest to system identyfikacji pomiaru przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej firmy i osiągniętych wynikach służących celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów.
Przedmiotem rachunkowości jest pomiar, rejestracja i prezentacja takich zdarzeń gospodarczych, które można przedstawić w wyrażeniu pieniężnym. Podmiot rachunkowości jest to każda jednostka wyodrębniona pod względem majątkowym, prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 IX 1994r znowelizowana ustawą z dnia 9XI 2000r o zmianie ustawy o rachunkowości.
Funkcje rachunkowości: Informacyjna - polega na tworzeniu informacji finansowych o procesach gospodarczych zachodzących w jednostce.
Kontrolna - przejawia się w umożliwianiu dokonywania kontroli wykonania planów np. kosztów, zakupów itp.
Analityczna - umożliwia badanie i interpretację osiągniętych wyników finansowych
Optymalizacyjna - związana jest z dostarczaniem informacji finansowych służących do podejmowania decyzji gospodarczych zgodnie z rachunkiem ekonomicznym
Sprawozdawcza - przejawia się w okresowym sporządzaniu sprawozdań okresowych obrazujących całokształt działalności jednostki w danym okresie czasu
Podział rachunkowości: 1 Rachunkowość finansowa
2 Rachunkowość zarządcza
Zasady rachunkowości: Zasada podmiotowości - oznacza, że rachunkowość prowadzona jest przez jednostki wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo
Zasada periodyzacji - oznacza dokonanie podziału czasu funkcjonowania jednostki na krótsze okresy tzw. obrachunkowe Zasada kontynuacji działania - według niej przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości swoją działalność gospodarczą Zasada memoriałowa - polega na tym, że operacje gospodarcze ewidencjonuje się z chwilą ich wystąpienia a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych
Zasada współmierności kosztów i przychodów - przyjmuje się, że koszty związane z danymi przychodami powinny być przypisane do tego samego okresu obrachunkowego
Zasada ostrożności - przyjmuje się, że do wyceny poszczególnych aktywów i pasywów przyjmuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, lub koszty wytworzenia.
Oprócz wyżej wymienionych zasad możemy wymienić zasadę ciągłości stosowanych metod, zasadę kompensaty, zasadę istotności, oraz inne zasady określone przepisami ustawy o rachunkowości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz