Regulamin Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin Wrocławskiej Wyższej Szkoły  Informatyki Stosowanej we Wrocławiu  - strona 1

Fragment notatki:

Regulamin WWSIS niedostępny do wglądu na stronie głownej dla osób niestudiujących na uczelni, przydatny dla kandydatów.

REGULAMIN STUDIÓW WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI  STOSOWANEJ „HORYZONT” WE WROCŁAWIU1. Postanowienia ogólne§1
1.   Regulamin   Studiów   Wrocławskiej   Wyższej   Szkoły   Informatyki   Stosowanej   „Horyzont”   we Wrocławiu,   zwanej   dalej   uczelnią,   reguluje   zagadnienia   dotyczące   toku   studiów.   Inne   kwestie związane z funkcjonowaniem uczelni reguluje jej statut.2. Regulamin ma zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.§2
1.   Kandydat   na   studia   zostaje   przyjęty   w   poczet   studentów   Wrocławskiej   Wyższej   Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” w drodze decyzji Dziekana. 2. Złożenie ślubowania następuje poprzez własnoręczne podpisanie przez studenta aktu ślubowania.3. Student otrzymuje indeks stanowiący dokument przedstawiający przebieg i wyniki studiów orazlegitymację studencką.4. Indeks stanowi własność studenta.5. Studenci uczelni tworzą samorząd studencki, który działa na podstawie regulaminu uchwalonegoprzez jego uczelniany organ uchwałodawczy. Organy samorządu studenckiego są reprezentantem ogółu studentów.6. Przełożonym i opiekunem wszystkich studentów jest Rektor.§3
1. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności, a także egzaminydyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym.2. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe.3.   Zajęcia   dydaktyczne   na   studiach   mogą   być   prowadzone   z   wykorzystaniem   metod   i   technik kształcenia na odległość.2. Organizacja studiów§4
1.   Rok   akademicki   trwa   od   1   października   do   30   września   następnego   roku   i   obejmuje   dwa semestry – zimowy i letni. Semestr obejmuje okres zajęć, sesję egzaminacyjną, przerwę semestralną (zimową lub letnią) oraz przerwę świąteczną.2. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Dziekan i podaje do wiadomości przed jego rozpoczęciem.3. Studia są płatne. Wysokość opłaty zgodna jest z ustalonymi zasadami odpłatności. 3. Zajęcia dydaktyczne§5
1.   Zajęcia   dydaktyczne   realizowane   są   w   formie   wykładów,   ćwiczeń,   seminariów,   zajęć laboratoryjnych, praktyk i innych form przewidzianych planem studiów.2. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania opracowanych zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. 05.164.1365 z późn. zm.). Plan studiów na obowiązujący semestr podawany jest do wiadomości studentów 7 dni przed rozpoczęciem danego roku akademickiego poprzez wywieszenie na tablicy 

(…)

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
§2
1. Kandydat na studia zostaje przyjęty w poczet studentów Wrocławskiej Wyższej Szkoły
Informatyki Stosowanej „Horyzont” w drodze decyzji Dziekana.
2. Złożenie ślubowania następuje poprzez własnoręczne podpisanie przez studenta aktu ślubowania.
3. Student otrzymuje indeks stanowiący dokument przedstawiający przebieg i wyniki studiów oraz
legitymację studencką…
… decyzji Dziekana, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów
obowiązujących na uczelni, którą opuszcza.
4. Dziekan określa semestr studiów, na który student ma być wpisany oraz termin uzupełnienia
ewentualnych różnic programowych.
5. Student może zmienić formę studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie.
Zmiana następuje w drodze decyzji Dziekana. W przypadku zmiany ze studiów stacjonarnych na
niestacjonarne Dziekan określa termin do uzupełnienia różnic programowych. W przypadku zmiany
ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne Dziekan określa termin do uzupełnienia różnic
programowych i godzinowych.
6. Student może zmienić kierunek studiów. Zmiana następuje w drodze decyzji Rektora, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana odpowiedniego wydziału, na który w wyniku…
… Dziekana wymierza karę upomnienia, z
pominięciem komisji dyscyplinarnej.
3. Karami dyscyplinarnymi dla studentów są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
4) zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku;
5) wydalenie z uczelni.
5. Indywidualny plan studiów i program nauczania
§11
1. Zgodę na realizację studiów według indywidualnego planu studiów i programu…
… w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku:
1) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w wymaganym terminie;
2) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
3) stwierdzenia braku postępów w nauce.
3. Od decyzji o jakich mowa w ust. 1 i 2 przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja…
… oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń
dydaktycznych, urządzeń i środków uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o
bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów
uczelni;
2) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i
wdrożeniowych realizowanych na uczelni;
3) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz