Analiza finansowa - bilans

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - bilans - strona 1 Analiza finansowa - bilans - strona 2 Analiza finansowa - bilans - strona 3

Fragment notatki:

Bilans Analiza finansowa Ćwiczenia 2 Kapitały własne n Kapitał podstawowy (statutowy, założycielski) n Akcyjny n Udziałowy n Zasobowy n Założycielski q Kapitał zapasowy q Kapitał rezerwowy n Zysk netto Kapitały własne - Podjęcie i rozwój działalności przedsiębiorstwa - Cechy: długoterminowość i zmienność - Bez zwrotu i odsetek - Odzyskiwany przez właścicieli przez podział zysku i przy likwidacji firmy Kapitał obcy – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. - długoterminowa 4. - krótkoterminowa 5. 3. Pozostałe rezerwy 6. - długoterminowe 7. - krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek n a. Kredyty i pożyczki n b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych n c. Inne zobowiązania finansowe n d. Inne Zobowiązania krótkoterminowe n 1. Wobec jednostek powiązanych n 2. Wobec pozostałych jednostek a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji papierów dłużnych c. Inne zobowiązania finansowe d. Z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy, powyżej)‏ e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h. Z tytułu wynagrodzeń i. Inne Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy* 2. Inne rozliczenia międzyokresowe** n - długoterminowe n - krótkoterminowe n * Wartość firmy = Cena nabycia jednostki lub jej części – wartość godziwa przejętych aktywów netto n ** Rozliczenie kosztów poniesionych dotyczących przyszłych okresów i rozliczenie przychodów pobranych z góry, a dotyczących Elementy składowe kapitału firmy Statutowe Zapasowe Zysk netto Własne Długoterminowe Krótkoterminowe Obce (zobowiązania) KAPITAŁY Kapita ł stały Kapitały firmy i ich źródła Wpłaty udziałowców Zysk netto do dyspozycji firmy Emisja obligacji Bankowe kredyty inwestycyjne Kredyty bankowe krótkoterminowe Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych Kredyty handlowe i inne zobowiązania Źródła kapitałów firmy I. Kapitały firmy Kapitały własne Statutowy, zapasowy, rezerwowy, rezerwy celowe II. Długoterminowe zobowiązania III. Krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania Aktywa trwałe firmy I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz