Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 1 Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 2 Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Ćwiczenia 6
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katedra Finansów
Wskaźniki struktury rachunku
wyników
n
n
n
n
n
Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku
ze sprzedaży = zysk z działalności operacyjnej /zysk
ze sprzedaży x 100%
Relacja zysku brutto do zysku z działalności
operacyjnej = zysk brutto/ zysk z działalności
operacyjnej x 100%
Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży = zysk
brutto/zysk ze sprzedaży x 100%
Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży = zysk
netto/ zysk ze sprzedaży x 100%
Efektywna stopa opodatkowania = podatek
dochodowy/ zysk brutto x 100%
Czynniki kształtujące płynność finansową
Ab/Zb = Ab/Ao x Ao/Zo x Zo/Zb
Ab/Zb – wskaźnik bieżącej płynności
Ab/Ao – struktura aktywów
Ao/Zo – struktura źródeł finansowania ,
mnożnik zadłużeniowy
Zo/Zb – struktura zadłużenia
n
Wskaźniki sprawności działania
n
wskaźnik obrotu zapasami w dniach
(cykl zapasów w dniach)
1. (przeciętny stan zapasów : sprzedaż) x liczba dni w okresie
2. Cykl zapasów w dniach = średni stan zapasów / sprzedaż dzienna
3. Cykl zapasów w dniach= (średni stan zapasów/ koszty wytworzenia
wyrobów gotowych) x liczba dni w badanym okresie
4. Cykl zapasów w dniach = średni stan zapasów / dzienne koszty
wytworzenia
Dzienne koszty wytworzenia = koszty wytworzenia wyrobów gotowych/
liczba dni w badanym okresie
n Cykl zapasów wyrażony w dniach obrotu pokazuje , co ile dni
przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania
określonej sprzedaży. Jeśli cykl wynosi np. 50 dni, to odpowiada 50
dniom sprzedaży
Rotacja należności
n
wskaźnik rotacji należności w dniach
(przeciętny stan należności : sprzedaż) x liczba dni w
badanym okresie
Cykl należności w dniach = średni stan należności /
sprzedaż dzienna
Wskaźnik ten określa liczbę dni sprzedaży za która nie
uzyskano jeszcze zapłaty.
Wielkość zależy od rodzaju prowadzonej działalności.
Należy porównywać go do przedsiębiorstw w tej samej
klasie.
Cykl kapitału obrotowego
rotacja należności + rotacja zapasów
n
Cykl obiegu kapitału obrotowego jest miarą
płynności środków obrotowych firmy, pokazuje
liczbę dni, która jest potrzebna do zamiany
kapitału obrotowego firmy na środki pieniężne.
Ćwiczenia 6 w gr. V
Cykl zobowiązań
n
n
n
Cykl zobowiązań bieżących = (średni stan
zobowiązań bieżących/ przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów) x liczba
dni
Cykl zobowiązań krótkoterminowych = średni
stan zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów,
pożyczek i emisji krótkoterminowych) / sprzedaż
dzienna
Cykl zobowiązań krótkoterminowych wskazuje,
jaki jest średni czas odraczania płatności
zobowiązań. Im dłuższy czas tym mniejsze
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
Cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie
Cykl operacyjny
Cykl konwersji zapasów
Okres spływu należności
Okres odroczenia płatności (cykl obrotu
zobowiązań)
Cykl konwersji
gotówki
Cykl konwersji gotówki
n
n
Jest to cykl kasowy netto.
Jest on różnicą między cyklem obrotowym,
czyli cyklem operacyjnym a

(…)

… z kapitału stałego.
Efekt dźwigni finansowej działa dopóki wskaźnik rentowności kapitału
stałego jest wyższy niż stopa procentowa od zaciąganych kredytów.
Wskaźniki wypłacalności -Wskaźniki
poziomu zadłużenia
n
n
n
n
n
Wskaźnik poziomu zadłużenia rzeczowych aktywów
trwałych =
Rzeczowe aktywa trwałe : zobowiązania długoterminowe
Wskaźnik ten informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań
długoterminowych przez rzeczowe aktywa trwałe.
Aktywa te wykorzystywane są jako główne zabezpieczenia
rzeczowe zaciąganych kredytów i pożyczek. Mają znacznie wyższą
wartość wtedy, gdy przedsiębiorstwo działa niż wówczas, gdy
przestaje działać. Roszczenia kredytodawcy mogą pochłaniać
znaczna część zlikwidowanego majątku przedsiębiorstwa.
Wartość zastawcza rzeczowych aktywów trwałych może wynosić od
1,5 do 6- krotnej wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz