Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 1 Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 2 Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Ćwiczenia 5
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katedra Finansów
Wskaźniki struktury rachunku wyników
n
n
n
n
n
Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku
ze sprzedaży = zysk z działalności operacyjnej /zysk
ze sprzedaży x 100%
Relacja zysku brutto do zysku z działałności
operacyjnej = zysk brutto/ zysk z działalności
operacyjnej x 100%
Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży = zysk
brutto/zysk ze sprzedaży x 100%
Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży = zysk
netto/ zysk ze sprzedaży x 100%
Efektywna stopa opodatkowania = podatek
dochodowy/ zysk brutto x 100%
Pojęcie płynności finansowej
n
n
Płynność finansowa, w znaczeniu
krótkookresowym, jest to zdolność do
dokonywania zakupów, wtedy gdy są
potrzebne i regulowania zobowiązań
pieniężnych w terminie.
Płynność finansowa w długim okresie jest to
sytuacja, gdy przychody pieniężne
przewyższają łączne wymagania pieniężne.
Jest to stan równowagi dochodowej.
Uwarunkowania płynności
finansowej
Płynność finansowa przedsiębiorstwa
uzależniona jest przede wszystkim od:
- zdolności do generowania sprzedaży,
- skuteczności egzekwowania należności,
- dostępności źródeł finansowania.
n
wskaźnik płynności bieżącej – aktywa bieżące/pasywa bieżące
(gotówka + krótkoterminowe należności + zapasy + inne aktywa bieżące) :
(krótkoterminowe zobowiązania – zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow.
12 mies. + rezerwy krótkoterminowe + rozlicz. międz. Krótkoterm.)
n
n
n
n
n
n
n
wskaźnik szybki (płynności pszyspieszonej)
(aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe czynne) : bieżące
pasywa
Wskaźnik środków pieniężnych = inwestycje krótkoterminowe :
zobowiązania bieżące
Wskaźnik natychmiastowej płynności = (środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne ) : zobowiązania bieżące o okresie zapadalności do 3 miesięcy
Wskaźnik płynności bieżącej mówi o tym, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące
zobowiązania (min. 1,2), optymalna wielkość 1,2-2,0 (wg. niektórych 1,5-2,0).
Wskaźnik szybki pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami
o dużym stopniu płynności (min. 1,0).
Wskaźnik środków pieniężnych określa, jaka część zobowiązań może być
regulowana w oparciu o aktywa, które nie są związane w procesie operacyjnym, a
mają postać gotówki lub jej substytutów
Nie ma standardów określających wysokość wskaźnika natychmiastowej płynności.
Należy porównywać go w czasie
Ocena płynności
Czynniki kształtujące płynność finansową
Ab/Zb = Ab/Ao x Ao/Zo x Zo/Zb
Ab/Zb – wskaźnik bieżącej płynności
Ab/Ao – struktura aktywów
Ao/Zo – struktura źródeł finansowania ,
mnożnik zadłużeniowy
Zo/Zb – struktura zadłużenia
n
Wskaźniki sprawności działania
n
wskaźnik obrotu zapasami w dniach
(cykl zapasów w dniach)
1. (przeciętny stan zapasów : sprzedaż) x liczba dni w okresie
2. Cykl zapasów w dniach = średni stan zapasów / sprzedaż dzienna
3. Cykl zapasów w dniach= (średni stan zapasów/ koszty wytworzenia
wyrobów gotowych) x liczba dni w badanym okresie
4. Cykl zapasów w dniach = ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz