Rozliczenia międzyokresowe kosztów - metody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - metody - strona 1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - metody - strona 2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - metody - strona 3

Fragment notatki:

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w celu zapewnienia w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej, współmierności przychodów i kosztów.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące również przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały poniesione (art. 6 ust. 2 Uor).
W celu prawidłowego ustalenie wyniku finansowego jednostki gospodarcze są zobowiązane do przeprowadzania rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadku, gdzie poniesione w okresie sprawozdawczym koszty dotyczą:
Innego okresu aniżeli okres, w którym te koszty zostały poniesione
Wielu okresów sprawozdawczych Biorąc pod uwagę metody rozliczania kosztów, czas i charakter rozliczania kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów można podzielić na:
Czynne RMK
Bierne RMK
Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one okresów sprawozdawczych następujących po okresie, w którym je poniesiono (prenumerata za rok 2011).
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to rezerwy wytworzone w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadające na bieżący okres, wynikające w szczególności:
Ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów w kwocie, którą można wiarygodnie oszacować
Z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo, że data zobowiązania nie jest jeszcze znana (naprawy gwarancyjne)
Rozliczenie kosztów w czasie polega na:
Wyłączeniu z kosztów okresu sprawozdawczego tej ich części, która została poniesiona w danym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych
Dodaniu do kosztów okresu bieżącego tej części kosztów poniesionych we wcześniejszych okresach, która obciąża dany okres sprawozdawczy
Zaliczeniu do kosztów bieżącego okresu pozycji kosztów, które jeszcze nie zostały poniesione, lecz przewidywane jest ich poniesienie w przyszłości.
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
Ubezpieczenia majątkowe
Czynsze i dzierżawy za najem lokali, maszyn i urządzeń
Prenumeratę czasopism
Opłatę od środków transportowych
Podatek od nieruchomości
Jednorazowy odpis amortyzacji środków trwałych w koszty
Z góry opłacane koszty energii
Remonty środków trwałych
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów


(…)

… wydawanych z magazynu
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
Rezerwy na przewidywane koszty
Odsetki
Koszty poniesionych napraw gwarancyjnych z tytułu rękojmi (mogą dotyczyć np. przedmiotów długotrwałego użytkowania)
Koszty usuwania szkód górniczych i powodziowych
Rezerwy przeznaczone na remonty rzeczowych składników aktywów trwałych, które zostaną wykonane np. w 1 kwartale następnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz