Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - strona 1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - strona 2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, ustawa o rachunkowości, kres oraz wielkość rozliczania kosztów, jednostka, koszty, aktywa, obrotowe, aktywa trwałe, dzień bilansowy, zaksięgowanie poniesionych kosztów, zaksięgowanie raty kosztów przypadających na bieżący okres, rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne, koszty według typów działalności i ich rozliczenie, koszty według rodzajów i ich rozliczenie, zaksięgowanie poniesionych kosztów prostych, równoległe zaksięgowanie kosztów prostych, zaksięgowanie raty kosztów przypadających na bieżący okres, zaksięgowanie raty kosztów przypadających na bieżący okres, koszty finansowe, ewidencja kosztów finansowych, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, biernym rozliczeniom międzyokresowym kosztów będą podlegały przede wszystkim.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Z czynnymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka z góry ponosi koszty, które w całości lub w części dotyczą przyszłych okresów. Następuje wtedy ubytek aktywów (np. środków pieniężnych) związany z korzyściami, które będą miały miejsce w przyszłości. Ustawa o rachunkowości ujmuje to w sposób następujący: jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia czynne polegają na zawieszeniu niektórych poniesionych kosztów do aktywów jednostki przez czasowe ich „zawieszenie” na wyodrębnionych kontach o charakterze bilansowym, czyli na tzw. aktywowaniu kosztów. Konsekwencją tego jest wykazanie nie odpisanych kosztów w bilansie jako aktywów, a nie w rachunku zysków i strat za dany okres.2 Następnie w trakcie prowadzenia działalności dokonuje się systematycznych odpisów aktywowanych kosztów w ciężar kont wynikowych okresów, których te koszty dotyczą. Odpisów tych dokonuje się tak długo aż nastąpi całkowite przeniesienie na wynik kosztów zaliczonych wcześniej do aktywów. Okres oraz wielkość rozliczania kosztów powinien być ustalany zgodnie z zasadą ostrożności. Oznacza to, że należy unikać nadmiernego wydłużania odpisów w czasie. Okres rozliczania kosztów powinien być zgodny z okresem wynikającym z dokumentów źródłowych (np. jeżeli zawarto polisę ubezpieczeniową na okres roku, to koszty związane z ubezpieczeniem powinny zostać rozliczone również w ciągu roku). Przy kwalifikacji kosztów do rozliczeń międzyokresowych czynnych należy pamiętać o fakcie czasowego umieszczania ich w aktywach. W związku z tym muszą one spełniać wszystkie warunki stawiane aktywom jednostki. Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. O ile koszty podlegające rozliczeniom czynnym zawsze spełniają dwa pierwsze warunki, tzn. mają wiarygodnie określoną wartość i są wynikiem przeszłych zdarzeń, to na szczególną uwagę zasługuje ostatni warunek: koszty te jako aktyw muszą w przyszłości przynosić jednostce korzyści ekonomiczne. Fakt ten natomiast może ulec zmianie wraz z upływem czasu. Dlatego też każda pozycja kosztów zaliczona uprzednio do czynnych rozliczeń międzyokresowych podlega okresowej ocenie i weryfikacji nie później niż na dzień bilansowy. W przypadku utraty przez koszty cechy aktywów jaką jest użyteczność gospodarcza (koszty nie przynoszą korzyści ekonomiczn

(…)

… również koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Do kosztów operacyjnych, które mogą podlegać czynnym rozliczeniom międzyokresowym zaliczamy: zapłacony za kilka miesięcy z góry czynsz lub dzierżawa; podatki i opłaty zapłacone jednorazowo na początku roku; podatek vat naliczony od zakupów materiałów, który nie podlega odliczeniu; amortyzacja środków trwałych, od których dokonano jednorazowego odpisu…
…, ujmując je tylko na kontach zespołu „4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 1. Zaksięgowanie poniesionych kosztów prostych, które mają być rozliczane w czasie (strona Ct odpowiednich kont zespołów: „0” Aktywa trwałe, „1” Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe, „2” Rozrachunki i roszczenia, „3” Materiały i towary oraz strona Dt konta Rozliczenia Międzyokresowe…
… i na kontach zespołu „5” Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. 1. Zaksięgowanie poniesionych kosztów prostych, które mają być rozliczane w czasie (strona Ct odpowiednich kont zespołów: „0” Aktywa trwałe, „1” Środki pieniężne , rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe, „2” Rozrachunki i roszczenia, „3” Materiały i towary oraz strona Dt konta Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów…
… jest za zespołem „4”). Jednostka prowadzi uproszczoną ewidencję kosztów, ujmując je tylko na kontach zespołu „4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 1. Zaksięgowanie poniesionych kosztów prostych, które mają być rozliczane w czasie (strona Ct odpowiednich kont zespołów: „0” Aktywa trwałe, „1” Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe, „2” Rozrachunki i roszczenia, „3…
… operacyjnych kosztów międzyokresowych czynnych kosztów. Warianty te różnią się od siebie miejscem usytuowania konta Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów w systemie ewidencji, tzn. w wariancie pierwszym konto Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów czynne umieszczone jest przed zespołem kosztów rodzajowych „4”, w wariancie drugim konto Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów czynne umieszczone jest za zespołem kosztów…
…, zapewniają wierniejszą realizację zasad rachunkowości: zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady memoriału. 2J. Zadura Rozliczenia międzyokresowe kosztów, str.4, Serwis Finansowo-Księgowy dodatek comiesięczny do nr 44 (290) 4 J. Zadura .Rozliczenia międzyokresowe kosztów., str. 11, Serwis Finansowo-Księgowy dodatek comiesięczny do nr 44 (290) 6 K. Sawicki, T. Kiziukiewicz, M. Pałka .Zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz