Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4788
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone - strona 1 Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone - strona 2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone - strona 3

Fragment notatki:


Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone Na podstawie rachunku zysków i strat spółki z o.o. Danone dla trzech kolejnych lat jej funkcjonowania tj. 2007-2009, została ustalona dynamika i struktura przychodów i kosztów ich uzyskania.
Analiza przychodów.
W badanym okresie przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowiły od ponad 98% do 96 % wartości sumy wszystkich przychodów. Świadczy to o produkcyjnym charakterze firmy. Przychody uzyskiwane prawie w całości pochodzą z działalności operacyjnej, co należy ocenić pozytywnie. Firma skupia się na swojej statutowej działalności, specjalizacji we własnych produktach. Kolejnym plusem dla spółki jest fakt, że przychody ze sprzedaży początkowo wzrastają o ok. 3%,a następnie ich dynamika ulega stabilizacji. Wynika to z dynamiki zmian zapasów. W latach 2008 na 2007 zapasy maleją, więc więcej sprzedajemy więcej i osiągamy większe przychody. Natomiast w latach 2008-2009 zapasy utrzymują się na identycznym poziomie i tym samym odzwierciedlanie tych zależności znajdujemy w stabilizacji przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody operacyjne w omawianych latach charakteryzują się podobnym udziałem w strukturze przychodów ogółem. Stanowią od 1,73 % do ok. 2%. Udział ten jest niewielki co dobrze świadczy o jednostce. Nie posiada ona trudności z płynnością finansową, nie musi wyprzedawać swojego majątku trwałego a tym samym nie ogranicza swojej działalności podstawowej. Dynamika wzrostowa w latach 2007-2008 kształtująca się na poziomie ponad 15% jest następstwem dobrego zarządzania finansami firmy. Wynika ona ze sprzedaży nieefektywnych środków trwałych, a w szczególności środków transportu oraz urządzeń i maszyn. Odzwierciedleniem takiej zależności jest dynamika zmian tych elementów środków trwałych w bilansie majątkowym. Zmniejszenie wartości tych składników, powoduje wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, wynikających z ich sprzedaży.
Przychody finansowe w spółce Danone są ciekawym zjawiskiem. Warto zauważyć, że struktura kształtowała się od marginalnie znaczącej w roku 2007, stopniowo wzrastając i w roku 2009 osiągając udział ok. 2 % w przychodach ogółem. Dynamika zmian w latach 2007-2009 charakteryzuje się dużym progresem. Początkowo wartość przychodów finansowych wzrasta ok. 3- krotnie, a następnie aż ponad 15- krotnie. Jest to sytuacja niezwykle rzadka, że firma typowo produkcyjna poza działalnością operacyjną, posiada tak znaczące przychody finansowe. Należy ocenić tą sytuację pozytywnie, ponieważ są to dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstwa. Uzasadnieniem wzrostu przychodów finansowych jest pojawienie się w bilansie majątkowym długoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych.

(…)

…, konieczne było szkolenie pracowników, czego efektem jest wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych, w których znajdują się koszty szkoleń pracowników.
Pozostałe koszty rodzajowe charakteryzują się niewielkim udziałem w kosztach ogółem, kształtującym się ok. 1%. Początkowy wzrost ich wartości w latach 2008/2007 był spowodowany ubezpieczeniem rzeczowym środków trwałych w budowie, po oddaniu ich w użytkowanie…
… środków trwałych, tj. budynków. Wynika to z bilansu majątkowego i wzrostu wartości środków trwałych w budowie w latach 2007/2008. Późniejszy, ale już dużo mniejszy, bo 4-procentowy wzrost wartości usług obcych, spowodowany jest oddaniem budynków do użytkowania przez firmę, a wzrost ten jest spowodowany usługą dozoru mienia oddanego do użytku.
Podatki i opłaty wykazują marginalny udział w kosztach…
…, następnym elementem są pozostałe koszty operacyjne. Stanowią one w latach 2007-2009 2-procentowy udział w strukturze kosztów ogółem. Początkowy znaczący wzrost o ponad 60% wynika z wyprzedaży nieefektywnych środków transportowych. Następnie sytuacja ulega względnej stabilizacji.
Godnym podkreślenia faktem, jest nadzwyczajna sytuacja jeśli chodzi o koszty finansowe powiązane z dużym przyrostem wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz