Analiza finansowa termin 1

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa termin 1 - strona 1 Analiza finansowa termin 1 - strona 2 Analiza finansowa termin 1 - strona 3

Fragment notatki:

1. Wielowskaźnikowy model Du Ponta stosuje się po to, aby:
a. uprościć analizę wskaźnikową i uzyskać jeden wskaźnik globalny
b. ułatwić interpretację wskazując na zależności pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi
c. doprowadzić wskaźniki so porównywalności z innymi przedsiębiorstwami
2. Pojęcia dotyczące rodzajów działalności są jednoznaczne w sprawozdaniu CF i RZiS (prawda, czy fałsz?)
3. Wysoki stopień dźwigni finansowej przyniesie pozytywny efekt, gdy:
a. ROA będzie niższe od kosztu kapitału obcego
b. koszt kapitału obcego będzie niższy od ROE
c. rentowność majątku i stopa zwrotu z projektu inwestycyjnego przewyższy koszt pozyskania kapitału
obcego
4. Z czego wynika norma stanowiąca punkt odniesienia dla wskaźników płynności płatniczej:
a. z optymalnego poziomu w sektorze przedsiębiorstw handlowych
b. z szacunku ryzyka kredytowego wyliczonego przez banki
c. z reguły określającej bezpieczny poziom kapitału pracującego
5. Gdy przez kilka okresów cykl konwersji gotówki jest niedomknięty to:
a. pogorszy się płynność płatnicza
b. saldo przepływów środków pieniężnych będzie ujemne
c. zysk netto będzie zapisem memoriałowym
6. Wskaźniki EVA w analizie wykorzystuje się jako uzupełnienie oceny mierzonej wskaźnikami rentowności,
ponieważ:
a. często działania ukierunkowane na krótkotrwałe podnoszenie zysków nie prowadzą do wzrostu
wartości firmy w długim okresie
b. kategoria podatku odroczonego powoduje niejasny obraz zysku netto
c. zysk jest kategorią księgową nie odzwierciedlającą poziomu dostępnych środków pieniężnych
7. Stopień dźwigni operacyjnej w jakimś przedsiębiorstwie jest wysoki. Czy to oznacza, że:
a. przedsiębiorstwo powinno pozbyć się części aktywów trwałych, aby ograniczyć ryzyko utraty
płynności i zwiększyć rentowność
b. poziom ryzyka finansowego wzrasta, a tym samym nie należy zaciągać więcej zobowiązań
długoterminowych
c. wzrasta ryzyko operacyjne ale przy koniunkturze na rynku przedsiębiorstwo ma szansę uzyskać
ponadprzeciętne zyski
8. Koszt kapitału obcego można oszacować na podstawie
a. metody LEFAC
b. znajomości oprocentowania obligacji
c. znajomości stopy WIBOR
9. Model następstwa szeregowego to:
a. specyficzny rodzaj modelu dyskryminacyjnego
b. układ nierówności wyrażonych wskaźnikami w ujęciu dynamicznym
c. model dyskryminacyjny, dla którego interpretację Z podaje się w stopniowanych przedziałach
wartości
10. "Czarnym zerem" określa się nadużycia związane z wyceną bilansową akcji notowanych na giełdzie (prawda
czy fałsz?)
11. Uzasadnieniem wyrazu wolnego w modelach dyskryminacyjnych jest:
a. korekta błędu I rodzaju poprawiająca skuteczność modelu
b. wyznaczenie punktu granicznego w "0"
c. zbyt mała liczba wskaźników finansowych uwzględnionych w konkretnym równaniu opisującym
zmienną Z
12. Gdzie należy szukać wielkości amortyzacji, gdy przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdania CF i sporządza
RZiS w układzie kalkulacyjnym?
a. w informacjach dodatkowych
13. Manipulowanie wielkością przychodów ze sprzedaży może odbywać się przez

(…)

… operacyjne / przychody) wzrastająca wartość
wskaźnika w szeregu czasowym może oznaczać:
a. nieefektywne wykorzystane zjawisko dźwigni finansowej
b. występowanie bariery popytowej na rynku
c. wzrost udziału kosztów zmiennych w kosztach całkowitych
22. Wymień 3 czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
a. Oparcie na metodzie podmiotowej
b. Oparcie na metodzie wyceny
c. Oparcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz