Analiza finansowa-wykłady termin 2

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa-wykłady termin 2 - strona 1 Analiza finansowa-wykłady termin 2 - strona 2

Fragment notatki:

Test 3
1. W metodzie indukcji:
a) wychodzi si ę od ogólnego sformu ł
owania problemu badawczego w uj ę syntetycznym i
ciu
stopniowo przechodzi si ę do szczegó ł
ów,
b) rozpoczyna si ę analiz ę od zjawisk szczegó ł
owych i stopniowo przechodzi si ę do uogólnie ń
w postaci wniosków,
c) dokonuje si ę sformu ł
owania tez i wniosków syntezy wst ę
pnej, a nast ę
pnie dokonuje si ę
zweryfikowania prawdziwo ś tych tez i wniosków.
ci
2. Operatory Boole'a s ą operatorami logicznymi s ł żc ymi do wyszukiwania bazach danych.
u ą
P/F
Prawda
3. Wska ź operacyjno ś (koszty operacyjne / przychody) wi ę
nik
ci
kszy od jedno ś mo ż
ci
e
wskazywa ć na:
a) wysok ą sprawno ś dzia ł
ć
ania przedsi ę
biorstwa
b)wysok ą mar ż
ę
c) nisk ą mar ż
ę
4. Z czego wynika norma stanowi ą punkt odniesienia dla wska ź
ca
ników p ł
ynno ś p ł
ci atniczej:
a) z szacunku ryzyka kredytowego wyliczonego przez banki
b) z regu ł okre ś ą
y
laj cej bezpieczny poziom kapita ł pracuj ą
u
cego
c) z optymalnego poziomu w bran ż
y
5. Podczas interpretacji wska ź rentowno ś kapita ł w ł
nik
ci
u asnego odnosimy do:
a) kosztu kapita ł obcego
u
b) ś
redniowa ż
onego kosztu kapita ł (WACC)
u
c) kasztu kapita ł w ł
u asnego
6. Jedn ą ze zmiennych we wska ź
niku EVA jest zaanga ż
owany kapita ł Odzwierciedla on:
.
a) wszystkie pasywa przedsi ę
biorstwa na okre ś
lony dzie ń bilansowy
b) kapita ł sta ł
y
c) tylko d ł
ugoterminowy kapita ł obcy
7. Stopie ń d ź
wigni operacyjnej w jakim ś przedsi ę
biorstwie jest wysoki czy to oznacza, ż
e:
a) przedsi ę
biorstwo powinno pozby ć si ę cz ęc i aktywów trwa ł
ś
ych, aby ograniczy ć ryzyko
utraty p ł
ynno ś i zwi ę
ci
kszy ć rentowno ś
ć
b) poziom ryzyka finansowego wzrasta, tym samym nie nale ż zaci ą ć wi ę zobowi ą ń
y
ga
cej
za

ugoterminowych
c) wzrasta ryzyko operacyjne, ale przy koniunkturze na rynku przedsi ę
biorstwo ma szans ę
uzyska ć ponadprzeci ę
tne zyski
8. Gdy Z w modelu Altmana wynosi 1,675 (przy granicznym 3,675 2,675) wówczas:
a) prawdopodobie ń
stwo bankructwa tej spó ł jest relatywnie du ż
ki
e
b) prawdopodobie ń
stwo bankructwa tej spó ł jest relatywnie ma ł
ki
e
c) mamy do czynienia z upad ł ś ą w sensie ekonomicznym
o ci
9. Model nast ę
pstwa szeregowego to:
a) specyficzny rodzaj modelu dyskryminacyjnego
b) uk ł nierówno ś wyra ż
ad
ci
onych wska ź
nikami w uj ę dynamicznym
ciu
c) model dyskryminacyjny, dla którego interpretacj ę Z podaje si ę w stopniowanych
przedzia ł
ach warto ś
ci
10. Pozytywnym wyt ł
umaczeniem wzrostu wska ź
nika cyklu obrotu zapasami w szeregu
czasowym mo ż by ć
e
:
a) spadek popytu na rynku
b) spodziewany wzrost ceny towaru/surowca
c) zmiana zarz ą przedsi ę
du
biorstwa
11. Jedn ą z metod analizy przyczynowej jest:
a) metoda uk ł
adu nierówno ś
ci
b) metoda dyskryminacyjna
c) metoda logarytmowania
12. Jaka relacja pomi ę
dzy Sprzeda ż a Aktywów obrotowych jest najprostsza najgorsza
y
z punktu widzenia oceny efektywno ś przedsi ę
ci
biorstwa?
Je ś sprzeda ż ro ś szybciej ni ż aktywa, to jest to sytuacja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz