Analiza finansowa-wykłady

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa-wykłady - strona 1 Analiza finansowa-wykłady - strona 2

Fragment notatki:

Test 4
1. Dynamika to:
a)stosunek różnicy między wartością analizowanej wielko ś w danym okresie a jej warto ś ą
ci
ci
ci
w okresie bazowym do warto ś w okresie bazowym, (czy jako ś tak)
ci
b) relacja mi ę
dzy warto ś ą okre ś
ci
lonej pozycji w okresie bie żc ym a warto ś ą tej pozycji w
ą
ci
okresie bazowym,
c) miara d ź
wigni łą
cznej
2. Operatory Boole'a s ą grup ą metod analiz ilo ś
ciowych. P/F
Fa ł
sz
3. Wysoki stopie ń d ź
wigni finansowej przyniesie pozytywny efekt, gdy:
a) ROA b ę
dzie ni ż
sze od kosztu kapita ł obcego
u
b) koszt kapita ł obcego b ę
u
dzie ni ż
szy od ROE
c) rentowno ś maj ą i stopa zwrotu z projektu inwestycyjnego przewy ż
ć
tku
szy koszt
pozyskania kapita ł obcego
u
4. Metoda Wilcoxa mo ż mie ć zastosowanie w:
e
a) analizie dyskryminacyjnej
b) analizie zdolno ś kredytowej
ci
c) analizie p ł
ynno ś
ci
5. Gdy przez kilka okresów cykl konwersji gotówki jest niedomkni ę to:
ty
a) pogorszy si ę p ł
ynno ś p ł
ć atnicza
b) saldo przep ł
ywów ś
rodków pieni ęn ych b ę
ż
dzie ujemne
c) zysk netto b ę
dzie zapisem memoria ł
owym
6. Jedn ą ze zmiennych wykorzystywanych we wska ź
niku EVA jest ś
redni wa ż
ony koszt
kapita ł Jest to:
u.
a)warto ś wyra ż
ć
ona w jednostce jakiej ś waluty
b) warto ś procentowa
ć
c) warto ś pieni ęn a odzwierciedlaj ą zaanga ż
ć
ż
ca
owanie kapita ł
owe spó ł
ki
7. Stopie ń d ź
wigni operacyjnej w jakim ś przedsi ę
biorstwie jest wysoki. Czy to oznacza, ż
e:
a) przedsi ę
biorstwo powinno pozby ć si ę cz ęc i aktywów trwa ł
ś
ych, aby ograniczy ć ryzyko
utraty p ł
ynno ś i zwi ę
ci
kszy ć rentowno ś
ć
b) poziom ryzyka finansowego wzrasta, tym samym nie nale ż zaci ą ć wi ę zobowi ą ń
y
ga
cej
za

ugoterminowych
c) wzrasta ryzyko operacyjne, ale przy koniunkturze na rynku przedsi ę
biorstwo ma szans ę
uzyska ć ponadprzeci ę
tne zyski
8. Dla dojrza ł
ych spó ł charakterystycznym rozk ł
ek
adem kierunku przep ł
ywu strumieni
pieni ęn ych jest:
ż
a) + operacyjny, + inwestycyjny, - finansowy
b) + operacyjny, - inwestycyjny, + finansowy
c) + operacyjny, - inwestycyjny, - finansowy
9. Model nast ę
pstwa szeregowego to:
a) specyficzny rodzaj modelu dyskryminacyjnego
b) uk ł nierówno ś wyra ż
ad
ci
onych wska ź
nikami w uj ę dynamicznym
ciu
c) model dyskryminacyjny, dla którego interpretacj ę Z podaje si ę w stopniowanych
przedzia ł
ach warto ś
ci
10. " Ż
onglerka rezerwami" to wp ł
ywanie na poziom wyniku finansowego przez manipulacj ę
wielko ś ą przychodów b ą ź kosztów operacyjnych. P/F
ci
d
Prawda
11. Szar ą stref ą w modelach dyskryminacyjnych jest:
a) wskazany obszar niepodlegaj ą interpretacji
cy
b) wyznaczenie punktu granicznego w "0"
c) niemo ż ś wype ł
no ć
nienia równania dyskryminacyjnego Fishera ze wzgl ę na brak danych
du
12. Jaka relacja pomi ę
dzy Sprzeda ż a Aktywów obrotowych jest najkorzystniejsza z
y
punktu widzenia oceny efektywno ś przedsi ę
ci
biorstwa?
Co do zasady optymaln ą i zdrow ą sytuacj ą jest przyrost sprzeda ż szybszy ni ż przyrost
y
aktywów obrotowych: Sprzeda ż ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz