Prawo finansowe skrypt

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe skrypt - strona 1 Prawo finansowe skrypt - strona 2 Prawo finansowe skrypt - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO FINANSOWE
PUBLICZNE
SKRYPT
MATERIA Ł Z PODR Ę
Y
CZNIKA
"Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i „Polskie Prawo Podatkowe” J. Go ł
uchowskiego.
ORAZ WYK Ł
ADÓW
SPIS TRE Ś
CI
I. Finanse Publiczne …………………………………………… 3
II. Prawo Bud ż
etowe ……………………………………………10
III. Bud ż Unii Europejskiej .…………………………………22
et
IV. Dyscyplina Finansów Publicznych…………………….…24
V. Finanse jednostek samorz ą terytorialnego ……….25
du
VI. Najwy ż
sza Izba Kontroli ………………………...……….30
VII. Prawo Podatkowe ………………………..……………….33
VIII. Post ę
powanie Podatkowe ……………………..……….39
IX. Mi ę
dzynarodowe Prawo Podatkowe ….…………..……48
X. Poszczególne Podatki ………………….………..…………51
XI. Zamówienia Publiczne ………………………..…………..59
XII. System Bankowy ……………………..…..………..….…..61
XIII. Prawo Dewizowe ……………………..…..………….…..70\
I. Finanse publiczne.
1. Finanse – zjawiska zwi ą
zane z gromadzeniem i wydatkowaniem ś
rodków pieni ęn ych, immanentnie zwi ą
ż
zane z pieni ą
dzem.
Zjawiska finansowe

Zjawiska pieniężne
Prawo finansowe jest dyscyplin ą prawa publicznego.
2. Finanse publiczne to:
1)
Zjawiska zwi ą
zane z wydatkowaniem publicznych zasobów pieni ęn ych.
ż
2)
Publiczne zasoby pieni ęn e, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je reguluj ą (gromadzenie i przep ł
ż
ce
yw, wydatkowanie
ś
rodków pieni ęn ych).
ż
3)
Wyraz stosunków spo ł
ecznych i ekonomicznych powstaj ą
cych w trakcie nieustannych, dynamicznie uj ę
tych procesów
gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne.
4)
Obejmuj ą procesy zwi ą
zane z gromadzeniem ś
rodków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególno ś
ci:

pobieranie i gromadzenie dochodów.

wydatkowanie ś
rodków publicznych.

finansowanie deficytu.

zaci ą
ganie zobowi ą ń anga ż ą
za
uj cych ś
rodki publiczne.

zarz ą
dzanie d ł
ugiem publicznym.
3. Finanse publiczne a finanse prywatne.
Finanse publiczne
- równowaga finansów publicznych
i przemieszczanie zasobów publicznych
zdominowane przez interwencj ę
państwa, wyznaczane przez w ł
adz ę
publiczn ą
.
- przynajmniej jeden z podmiotów
w stosunkach finansowych jest
podmiotem prawa publicznego
(wyposa ż
onym w atrybut w ł
adzy
– państwo, województwo, powiat,
gmina, zak ł
ady publiczne).
- mo ż
liwo ś w ł
ć adczego, wi ą ą e go
żc
kszta ł
towania sytuacji prawnej jednego
podmiotu (podporz ą
dkowanego)
przez inny (nadrz ę
dny), w celu
zapewnienia dochodów w ł
adzy publ.
- zwi ą
zane z realizacj ą interesu
publicznego.
- koncentracja zasobów publicznych.
- wysoki stopień reglamentacji prawnej
(dotycz ą źróde ł dochodów, sposobu
ce
wydatkowania ś
rodków pieni ęn ych
ż
oraz organizacji zasobów pieni ęnych)
ż
- w postaci norm prawnych
kszta ł ą
tuj cych instytucje finansowoprawne jak i norm prawnych
wynikaj ą
cych z planów finansowych.
- mog ą mieć charakter scentralizowany
(finanse państwa),
jak i zdecentralizowany (finanse
Finanse prywatne
- równowaga finansów prywatnych
i przemieszczanie zarobków
prywatnych kszta ł
towana g ł
ównie
przez ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz