ustawa o swobodzie gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustawa o swobodzie gospodarczej - strona 1 ustawa o swobodzie gospodarczej - strona 2 ustawa o swobodzie gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:


1807 U S TAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej Rozdzia∏ 1 na nieb´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà — wykonujàca we w∏a- Przepisy ogólne snym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà. Art. 1.  Ustawa reguluje podejmowanie, wykony- 2. Za przedsi´biorców uznaje si´ tak˝e wspólników wanie i zakoƒczenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na tery- spó∏ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania orga- dzia∏alnoÊci gospodarczej. nów administracji publicznej w tym zakresie. Art. 5.  U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: Art. 2.  Dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest zarobkowa dzia∏alnoÊç wytwórcza, budowlana, handlowa, us∏u- 1) organ koncesyjny — organ administracji publicz- gowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa- nej upowa˝niony na podstawie ustawy do udziela- nie kopalin ze z∏ó˝, a tak˝e dzia∏alnoÊç zawodowa, wy- nia, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji; konywana w sposób zorganizowany i ciàg∏y. 2) osoba zagraniczna: Art. 3.  Przepisów ustawy nie stosuje si´ do dzia∏al- a) osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania za noÊci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rol- granicà, nieposiadajàcà obywatelstwa polskie- nych oraz chowu i hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, wa- go, rzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego, a tak˝e wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda- b) osob´ prawnà z siedzibà za granicà, ˝y posi∏ków domowych i Êwiadczenia w gospodar- c) jednostk´ organizacyjnà nieb´dàcà osobà praw- stwach rolnych innych us∏ug zwiàzanych z pobytem nà posiadajàcà zdolnoÊç prawnà, z siedzibà za turystów. granicà; Art. 4.  1. Przedsi´biorcà w rozumieniu ustawy jest 3) przedsi´biorca zagraniczny — osob´ zagranicznà osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyj- wykonujàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà za granicà; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12012 — Poz. 1807  4) oddzia∏ — wyodr´bnionà i samodzielnà organiza- 3. Zasady udzielania interpretacji regulujà odr´bne cyjnie cz´Êç dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykony- ustawy. wanà przez przedsi´biorc´ poza siedzibà przedsi´- biorcy lub g∏ównym miejscem wykonywania dzia- Art. 11.  Organy administracji publicznej sà zobo- ∏alnoÊci; wiàzane do za∏atwiania spraw przedsi´biorców bez zb´dnej zw∏oki. 5) dzia∏alnoÊç regulowana — dzia∏alnoÊç gospodar- czà, której wykonywanie wymaga spe∏nienia Art. 12.  Wykonujàc swe zadania, organy admini- szczególnych warunków, okreÊlonych przepisami stracji publicznej wspó∏dzia∏ajà z organizacjami praco- prawa. dawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsi´biorców oraz samorzàdami zawodowymi Art. 6.  1. Podejmowanie, wykonywanie i zakoƒcze- i gospodarczymi. nie dzia∏alnoÊci gospodarczej jest wolne dla ka˝dego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz