Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak rozpocząć działalność gospodarczą? - strona 1

Fragment notatki:

Pochodzi z przedmiotu ekonomika i prawo w hotelu, prowadzonego na UP (Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: pierwsze kroki w działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenie społeczne, firmowe konto bankowe i pieczątka, rejestracja firmy w urzędzie miasta.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r.
Za³¹cznik nr 1Za³¹cznik nr 1G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póŸn. zm.)RG-1WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZÊDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKINARODOWEJ LUB O ZMIANÊ CECH OBJÊTYCH WPISEM· Informacje odnosz¹ce siê do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej oznaczone s¹ liter¹ P, dotycz¹ce osobyfizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - liter¹ F, a jednostki lokalneja) ww. podmiotów - liter¹ L· Nazwê podmiotu, nazwisko i imiona oraz adresy nale¿y wpisywaæ drukowanymi literami
Nazwa podmiotu zg³aszaj¹cego wniosek (lub pieczêæ firmowa)04. (P,F) Podmiot powsta³ (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot go po-odpowiedzi)
siada1
jako jednostka nowo zorganizowana2
na bazie innych podmiotów; podaj w pozycji a-d9-cyfrowe numery identyfikacyjne REGON i nazwypodmiotów (maksymalnie cztery najwa¿niejsze)01. (P,F,L) Rodzaj zg³oszenia (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej
a)
.
.
.
.
.
.
.
.odpowiedzi)1
wpis osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemaj¹cej
b)
osobowoœci prawnej
.
.
.
.
.
.
.
.2
wpis osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœægospodarcz¹
c)
.
.
.
.
.
.
.
.3
wpis jednostki lokalneja) podmiotu wymienionego w poz. 1lub 24
zmiana informacji o osobie prawnej/jednostce organizacyjnej
d)
.
.
.
.
.
.
.
.
niemaj¹cej osobowoœci prawnej5
zmiana informacji o osobie fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœægospodarcz¹05. (P,F,L) Nazwa podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy6
zmiana informacji o jednostce lokalnej podmiotu wymienione-– Podaj zgodnie z dokumentem formalnoprawnym.
go w poz. 1 lub 2– Dla jednostki lokalnej dopuszcza siê podanie nazwy
– Dla ka¿dego z wymienionych wy¿ej rodzajów zg³oszenia wype³niazwyczajowej.siê odrêbny wniosek RG-1.
– Zg³aszaj¹c zmiany informacji (odp. 4, 5 lub 6) podaj tylko te, któreuleg³y zmianie.02. (P,F,L) Numer identyfikacyjny REGON podmiotu,którego zg³oszenie dotyczy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.06. (P,F) Nazwa skrócona (jeœli istnieje)03. (P,F,L) Data zaistnienia zmiany(dla odp. 4, 5 lub 6
.
.
.
.
.w informacji nr 01)
rok
m-c
dzieñADRES SIEDZIBYb)16. (P,F,L) Opis nietypowego miejsca lokalizacji07. (P,F,L) Województwo(np. przejœcie podziemne pod ...)08. (P,F,L) Powiat09. (P,F,L) Gmina/miasto/dzielnicac)17. (P,F,L) Numer telefonu10. (P,F,L) Kod11. (P,F,L) Miejscowoœæ, w której mieœci siê pocztapocztowy
kierunkowy
bezpoœredni lub centrala
wewnêtrzny
.
-
.
.18. (P,F,L) Numer faksu12. (P,F,L) Miejscowoœæ

(…)

… ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy (wypełnić drukiem), PESEL
.......................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy (kod pocztowy…
…) Opis nietypowego miejsca lokalizacji
(np. przejœcie podziemne pod ...)
07. (P,F,L) Województwo
08. (P,F,L) Powiat
09. (P,F,L) Gmina/miasto/dzielnicac)
10. (P,F,L) Kod
pocztowy
.
-
.
17. (P,F,L) Numer telefonu
11. (P,F,L) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta
kierunkowy
bezpoœredni lub centrala
18. (P,F,L) Numer faksu
.
12. (P,F,L) MiejscowoϾ
kierunkowy
18a. (P,F,L) Adres e-mail *
13. (P,F,L) Ulica…
… odpowiedzi)
1
2
wymieniony w informacji nr 23-31
3
20. (F) Nazwisko
wymieniony w informacji nr 07-16
inny lub do skrytki pocztowej; wype³nij odpowiednio informacje nr 33-43
21. (F) Imiê pierwsze
33. (P,F) Województwo
22. (F) Imiê drugie
ADRES ZAMIESZKANIA *
34. (P,F) Powiat
23. (F) Województwo lub kraj *
35. (P,F) Gmina/miasto/dzielnicac)
24. (F) Powiat
36. (P,F) Kod pocztowy
25. (F) Gmina/miasto/dzielnicac )

.
26. (F) Kod pocztowy
.

.
.
37. (P,F) Miejscowoœæ, w której mieœci
siê poczta oraz numer poczty
.
27. (F) Miejscowoœæ, w której mieœci
siê poczta
.
38. (P,F) Skrytka pocztowa
28. (F) MiejscowoϾ
39. (P,F) MiejscowoϾ
29. (F) Ulica
30. (F) Nr nieruchomoœci
31. (F) Nr lokalu
REJESTRACJA
44. (P,F,L) Podstawa prawna dzia³ania
(otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi)
rejestracja w organie rejestrowym…
… dalej ”ustawą”.
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, z wyjątkiem wykonujących
tę działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub
komandytowo-akcyjnych.
Zgodnie z art.6, 7 i 9 ustawy.
Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy…
…)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
59. Numer identyfikacyjny REGON nadany składającemu (osobie fizycznej)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘
60. Rodzaj przeważającej działalności (należy podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, w przypadku
rozpoczynających - rodzaj planowanej działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) 3)
61. Kod PKD
└────┴────┘
- └────┴────┘ - └────┘
62. Status szczególny…

- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe
Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).
Formularze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz