Ćwiczenia - raport roczny BFG

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - raport roczny BFG - strona 1 Ćwiczenia - raport roczny BFG - strona 2 Ćwiczenia - raport roczny BFG - strona 3

Fragment notatki:

CELE I ZADANIA
CELE I ZADANIA
Utworzony w 1995 roku na mocy ustawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
otrzyma³ od Ustawodawcy zadanie zapewnienia deponentom zwrotu œrodków na
wypadek niewyp³acalnoœci banku oraz kompetencje w zakresie zapobiegania
wystêpowania tego typu sytuacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e polskie rozwi¹zania
prawno-systemowe nie ograniczy³y siê do spe³nienia minimalnych wymogów harmonizacyjnych, wynikaj¹cych z regulacji Unii Europejskiej.
Oprócz zapewnienia realizacji wyp³at na zasadach okreœlonych w Dyrektywie
nr 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej – w przypadku
upad³oœci podmiotu objêtego systemem gwarantowania – celem Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego jest aktywne uczestniczenie w eliminowaniu niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci banków. Do ustawowych zadañ Funduszu zalicza
siê zatem udzielanie bankom pomocy finansowej, ukierunkowanej na umo¿liwienie
realizacji programów sanacyjnych lub restrukturyzacyjnych przez podmioty
zagro¿one niewyp³acalnoœci¹. Dzia³alnoœæ ta ma na celu poœredni¹ ochronê
depozytów zgromadzonych w bankach oraz ograniczenie rozmiaru niekorzystnych zjawisk wystêpuj¹cych w sektorze bankowym, przy zaanga¿owaniu ni¿szych
œrodków od tych, jakie musia³yby zostaæ przeznaczone na sfinansowanie wyp³at
gwarancyjnych.
Trzeci¹ funkcj¹ wykonywan¹ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, œciœle
zwi¹zan¹ z dwiema wczeœniej wymienionymi, jest dzia³alnoœæ polegaj¹ca na zbieraniu i samodzielnym analizowaniu informacji o wszystkich bankach objêtych
systemem gwarantowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem identyfikacji ryzyka
pogorszenia siê sytuacji ekonomiczno-finansowej banków.
Ze wzglêdu na rodzaj i komplementarnoœæ zadañ realizowanych przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz formalne i faktyczne powi¹zania z innymi
8
RAPORT ROCZNY 2007
CELE I ZADANIA
podmiotami, uprawnione jest stwierdzenie, ¿e wol¹ Ustawodawcy Fundusz zosta³
zaliczony do grona instytucji odpowiedzialnych za stabilnoϾ polskiego sektora
bankowego i bezpieczeñstwo zgromadzonych w nim œrodków. Zachowuj¹c
niezale¿noœæ w zakresie podejmowania decyzji oraz autonomiczn¹ formê organizacyjno-prawn¹, Fundusz œciœle wspó³pracuje z innymi podmiotami tworz¹cymi
tzw. sieæ bezpieczeñstwa finansowego. Wspó³praca z nadzorem bankowym
polega m.in. na wymianie informacji, ocen i analiz oraz konsultowaniu dzia³añ w stosunku do banków znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Relacje Funduszu z Narodowym Bankiem Polskim maj¹ miejsce przede
wszystkim na p³aszczyŸnie wymiany informacji sprawozdawczych oraz poprzez
wspó³finansowanie dzia³alnoœci pomocowej. Wa¿nym za³o¿eniem Ustawodawcy,
jest tak¿e mo¿liwoœæ kredytowania przez bank centralny potrzeb Funduszu w zakresie wyp³at gwarancyjnych – gdyby œrodki przekazane na ten cel przez banki
oraz œrodki w³asne Funduszu, okaza³y siê niewystarczaj¹ce.
Z kolei zwi¹zki z Ministrem Finansów uwidaczniaj¹ siê przede wszystkim
w zakresie nadzoru nad legalnoœci¹ dzia³añ Funduszu – sprawowanego przez
Ministra oraz na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz