Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji - strona 1 Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji - strona 2 Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji - strona 3

Fragment notatki:

70 Rynki i Instytucje Finansowe
BANK I KREDYT m a rz e c 2 0 0 3
Konsolidacja sektorów bankowych
w krajach rozwijajàcych si´ –
wspó∏czesne tendencje w zakresie
fuzji i przej´ç
Micha∏ Buszko
Konsolidacja jako wspó∏czesny trend rozwoju
sektorów bankowych
Praktyka gospodarcza ostatnich kilkunastu lat wyraênie pokazuje, ˝e sektor finansowy staje si´ jednym z
g∏ównych obszarów dokonywania fuzji i przej´ç na
Êwiecie. Liczba oraz wartoÊç transakcji dokonywanych
w tym sektorze Êwiadczà o tym, ˝e nale˝y on obecnie
do najszybciej konsolidujàcych si´ zarówno w paƒstwach wysoko rozwini´tych, jak i rozwijajàcych si´,
okreÊlanych jako emerging markets. Od po∏owy lat 90.
mo˝na by∏o zaobserwowaç specyficzny fenomen aktywnoÊci inwestycyjnej instytucji finansowych, a pod
koniec XX w. fuzje i przej´cia z udzia∏em tych podmiotów w Stanach Zjednoczonych oraz Europie stanowi∏y
oko∏o 30% wszystkich fuzji i przej´ç1. W rekordowym
dla wartoÊci oraz liczby Êwiatowych fuzji i przej´ç
2000 r., z ogólnej wartoÊci transakcji 3,49 bln USD oko∏o 216 mld USD przypada∏o na sam sektor bankowy,
który uzyska∏ trzeci wynik po telekomunikacji oraz szeroko rozumianych us∏ugach medialnych2.
Wraz z post´pujàcymi w latach 80. i 90. procesami
globalizacyjnymi, liberalizacyjnymi oraz przy dynamicznie zmieniajàcych si´ warunkach funkcjonowania
instytucji finansowych w krajach wysoko rozwini´tych, fuzje i przej´cia sta∏y si´ nie tylko podstawowymi
strategiami rozwoju banków, ale przyczyni∏y si´ do bu1
W. Kostrzewa: Przes∏anki oraz typy fuzji i przej´ç bankowych. W: Fuzje i
przej´cia bankowe. Warszawa 1999 BRE Bank – CASE.
2 M&A in 2000: Fast Start ... Fading Finale. Connected Release, Thomson Financial, 4 January 2001.
dowania wokó∏ nich du˝ych Êwiatowych grup finansowych. Najwi´ksze transakcje zainicjowane poza Europà
w ostatnich dwóch latach obejmowa∏y takich potentatów, jak: Citigroup/Schroders/Banamex (aktywa ca∏ej
grupy 902,2 mld USD, kapita∏ w∏asny 54,5 mld USD),
Dai-Ichi Kangyo Bank/Fuji Bank/Industrial Bank of Japan (1.259,5 mld USD, 50,5 mld USD), Chase Manhattan/JP Morgan/Robert Fleming (715,3 mld USD, 37,6
mld USD). W Europie by∏y to fuzje: Hongkong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC)/CCF/Banque Hervet (673,6 mld USD, 34,6 mld USD), Hypovereinsbank/Bank Austria (666,7 mld USD, 19,8 mld
USD), National Westminster/Royal Bank of Scotland
(461,5 mld USD), Barclays/Wollwich (458,8 mld USD,
15,7 mld USD, Banco Santander Central Hispano
(BCSH)/Banespa/Banca Serfin (324,7 mld USD, 14,1
mld USD oraz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA)/Bancomer (279,5 mld USD, 14 mld USD)3. Wymienione instytucje, mimo posiadanego wczeÊniej du˝ego udzia∏u w mi´dzynarodowym rynku, szybko zacz´∏y dystansowaç zagranicznych konkurentów, koncentrujàc w skali Êwiatowej znaczàce i powi´kszane
skokowo, wraz z kolejnymi po∏àczeniami, zasoby kapita∏owe, ludzkie, informatyczne oraz informacyjne.
Dzia∏alnoÊç podmiotów tego typu szybko zdominowa∏a
rozwój oraz kszta∏towanie si´ struktury sektorów bankowych

(…)

…´ lub przejmowanie wi´kszoÊci stanowych
instytucji finansowych, co uzasadnione jest ich s∏abà
sytuacjà finansowà, wynikajàcà z posiadania przez nie
wielu kredytów poni˝ej standardu, udzielonych w∏adzom stanowym i lokalnym. Do najwa˝niejszych inwestorów zagranicznych w Brazylii nale˝à: BBVA, BSCH,
Citibank, HSBC oraz Boston Bank i ABN Amro, przy
czym dwa ostatnie znajdujà si´ na liÊcie dziesi´ciu najwi´kszych banków…
… rozwini´tych
3. W ka˝dym z trzech regionów mo˝na podaç przyk∏ad kluczowego inwestora strategicznego, w znaczàcym stopniu decydujàcego o koncentracji i konsolidacji
krajowych sektorów bankowych. W przypadku Ameryki Po∏udniowej sà to: BBVA i BSCH, Citibank oraz
HSBC. W przypadku Azji sà to: ABN Amro, HSBC oraz
Development Bank of Singapore, a w przypadku Europy: HypoVereinsbank/Bank Austria, Deutsche Bank…
… sektora26. Banki o globalnym zasi´gu
dzia∏ania mia∏y przy tym pakiety kontrolne w prawie
wszystkich polskich bankach notowanych na gie∏dzie27. Kapita∏ zagraniczny w polskim sektorze bankowym jest jednak w miar´ zrównowa˝ony pod wzgl´dem krajów pochodzenia, co ma istotny wp∏yw na charakter konkurencji oraz kierunki rozwoju sektora. W
sektorze zaczyna si´ wy∏aniaç zdecydowana czo∏ówka
graczy rynkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz