Bankowość - prawo bankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - prawo bankowe - strona 1 Bankowość - prawo bankowe - strona 2 Bankowość - prawo bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Bankowo Bank (art. 3 prawa bankowego) jest to osoba prawna, która jest utworzona zgodnie z przepisami ustaw: Prawo Handlowe, Kodeks Handlowy, zezwolenia, które uprawniaj do wykonywania czynnoci bankowych. Definicje: Definicja prawna banku: osoba prawna dziaajca na podstawie prawa bankowego i statutu, jednostka zaufania publicznego, gówn funkcj banku jest zaspakajanie zapotrzebowania na pienidz za pomoc kredytów i skupianie czasowo wolnych rodków pieninych i przeistaczanie w fundusze pracujce. Sowa kasa, bank s zarezerwowane dla instytucji bankowych. S dwa wyjtki od tego: Bank Krwi oraz Kasa Chorych, Kasy Zapomogowo Poyczkowe . System bankowy jest to ogó instytucji bankowych oraz normy okrelajce wzajemne powizania i stosunki instytucji bankowych z otoczeniem.Elementami systemu s banki Funkcje systemu bankowego: stworzenie mechanizmów gromadzenia rodków oraz ich inwestowania zapewnienie dokonywania patnoci midzy podmiotami zapewnienie skutecznego zarzdzania ryzykiem bankowym zapewnienie informacji cenowej stworzenie warunków do transformacji rodków inwestowania Modele sektora bankowego: ANGLOSASKI - opiera si na rynkach finansowych, przedsibiorstwa same szukaj finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadz rozliczenia i pozyskuj krótkoterminowe fundusze. Podstawowy dopyw kapitau odbywa si przez emisj papierów wartociowych i gied. Bardzo istotn rol odgrywaj róne fundusze i banki specjalne. Zalety : pobudzanie innowacji finansowych nadawanie kluczowej roli kapitaowi rynkowemu (akcje i obligacje) wysoka specjalizacja banków dbao o klienta Wady : czste wahania stóp procentowych due ryzyko transakcji zmiany klientów i partnerów dokonujcych transakcji oparcie finansowania podmiot ów na anonimowym rynku papierów wartociowych dua formalizacja transakcji NIEMIECKO-JAPOSKI - gówn rol odgrywaj banki komercyjne, od których uzalenione jest przedsibiorstwo. wiadcz szerok gam usug, uzaleniaj klientów od siebie. Zalety : due banki, uniwersalne, stymulowanie powstawania duych banków tasze usugi, indywidualne umowy z klientami wszechstronno usug mniejsze ryzyko pozyskania kapitau Wady : opónienie w pozyskiwaniu rodków nierówne traktowanie klientów Kapita banków: Kapi ta wasny - rodki zgromadzone przez akcjonariuszy wacicieli celem jego pomnoenia. Gotówkowy i bezgotówkowy - pieniny i niepieniny. Kapita obcy - depozytariusze czyli klienci Kapita podstawowy - wasny, akcyjny, warto wyemitowanych akcji po cenie nominalnej, pastwowe - f.statutowy, spódzielcze - f. zasobowy.

(…)

… banku (kredyty i depozyty) ? sfera wartociowa
Produkty nieodsetkowe (polecenie przelewu, otwarcie rachunku) ? sfera zakadowa
Organizacja jest podstaw prawidowo dziaajcego controllingu.
umiejscowienie komrki controllingowej w strukturze organizacyjnej banku (liniowa lub sztabowa)
rda informacji
dobr personelu
Dane wykorzystywane przez controlling:
a) zewntrzne:
oglnogospodarcze, o sektorze bankowym…
…. banki branowe d. banki regionalne
e. banki hipoteczne udzielajce kredytw pod zastaw, rodki czerpi z emisji listw zastawnych
f. kasy oszczdnociowo-poyczkowe
Banki wedug kryteriw wasnoci:
pastwowe
prywatne (tylko spka akcyjna)
spdzielcze
ppastwowe (wasno kapitau prywatnego, nadzr pastwowy)
Podzia terytorialny:
lokalne
krajowe
midzynarodowe
Status organizacyjny:
Centrala - Zarzd (3 do 7 osb)
Prezes…
… lat)
krtko (do roku) i dugoterminowe.
zabezpieczone i niezabezpieczone
zastawem lub hipotek
gwarancje skarbu pastwa, NBP, bankw o kapitale min. 10 mln euro
porczenie urzdu gminy
czciowo zabezpieczone - dotyczy tylko kwoty obligacji bez odsetek.
Listy zastwne - emitowany przez banki hipoteczne na okaziciela, przynoszce stae dochody, zabezpieczone na hipotece nieruchomoci, ktra jest przedmiotem kredytowania…
… karty ma ok 1 m-c, a pniej bank nalicza odsetki karne
c) karty debetowe - su do wypacania wasnych pienidzy zdeponowanych wczeniej w banku.
Pokrewn rodzin kart kredytowych s karty stowarzyszeniowe wypuszczane przez sieci stacji benzynowych, hoteli, towarzystwa lotnicze, restauracje.
Os. fizyczne mog posiada w bankach krajowych r-ki walutowe w 5-ciu walutach: marka, funt, frank francuski, frank
… (pula pienidzy do wykorzystania)
Korzyci: eksporter rozmawia z bankiem, importer nie moe si wycofa, dostaje natychmiast pienidze, koszty ponosi importer.
Sowniczek:
asygnata kasowa - suy do gotwkowego pokrywania wasnych wydatkw banku (z tyt. robt, usug)
akceptant - przyjemca, w prawie wekslowym osoba, ktra podpisaa weksel i zobowizaa si do zapacenia sumy wekslowej w terminie patnoci.
Akredytywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz