Kredyt dyskontowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt dyskontowy  - strona 1 Kredyt dyskontowy  - strona 2 Kredyt dyskontowy  - strona 3

Fragment notatki:

KREDYT DYSKONTOWY Dyskonto jest rónic pomidzy cen po jakiej odsprzedano wierzytelnoci przed terminem, a jej wysokoci w terminie patnoci. Dyskonto jest wic potrceniem przez bank czci sumy nominalnej papieru wartociowego o póniejszym terminie patnoci (odsetek). Wysoko tego potrcenia ustala si w skali roku - stopa procentowa. Wanie stopa dyskontowa stanowi podstaw obliczania dyskonta. Stopa dyskontowa jest róna w poszczególnych krajach. Jej wysoko zmienia si i zaley od sytuacji finansowej dunika, rodzaju zabezpieczenia wierzytelnoci, formy papieru wartociowego. Bank dyskontujcy pobiera równie prowizj bankow.
Warto równie krótko zdefiniowa pojcie redyskonta. Jest nim powtórne potrcenie odsetek od terminowych papierów wartociowych, których termin patnoci jeszcze nie min, przy zakupie ich przez bank centralny od banków handlowych (dyskontujcych), które wczeniej dokonay operacji ich dyskonta. Podstaw redyskonta jest ustalana przez bank centralny stopa redyskonta, bdca jednym z narzdzi regulowania poday pienidza.
Jeeli chodzi o weksel to wiadomo, e jest on papierem wartociowym o cile okrelonej przez prawo wekslowe formie, charakteryzujcym si tym, e zoony na nim podpis stanowi podstaw i przyczyn zobowizania wekslowego. Weksel jest wanym instrumentem kredytowym. Dziki wekslowi przedsibiorstwa w zamian za przysze wiadczenie otrzymuj kapita lub towary od razu. Obok funkcji kredytowej weksel spenia tzw. funkcj patnicz (poprzez indos bierze udzia w obrocie zamiast zapaty w gotówce). Kady posiadacz weksli, pierwszy lub którykolwiek inny, moe przedoy je bankowi do dyskonta. Weksle przedstawione do dyskonta s poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na badaniu ich zgodnoci z prawem wekslowym. Merytoryczna ocena weksla ma da odpowied na jedno pytanie - jakie jest prawdopodobiestwo wykupienia weksla w terminie patnoci oraz wyegzekwowanie nalenoci od innych zobowizanych, podpisanych na tym wekslu. Taka ocena sprowadza si do oceny kondycji gospodarczej i finansowej tych jednostek.
Weksle mona skada do dyskonta w dowolnie wybranym banku komercyjnym. Jeli po sprawdzeniu weksla bank nie ma zastrzee, dyskontuje go (kupuje). Oznacza to przejcie praw wynikajcych z tych weksli, natomiast podawca otrzymuje ich pienin równowarto wynikajc z rachunku dyskonta (pomniejszon o odsetki). Odsetki naliczane w wielu rónych sytuacjach (w praktyce gospodarczej) stanowi wynagrodzenie pacone przez dunika jego wierzycielowi. Wysoko wynagrodzenia jest zalena od trzech czynników: kwoty dugu, stopy oprocentowania i czasu. Te trzy czynniki musz by znane aby obliczenie dyskonta byo moliwe. Trzeba wyróni dwie sytuacje. W jednej z nich podstaw naliczania odsetek za czas miniony lub przyszy jest kwota dugu. Dunik dysponuje rodkami wierzyciela, wobec tego jest zobowizany paci za to odsetki wedug umówionej stawki. Druga sytuacja wystpuje kiedy jest wystawiony dokument duny na okrelon kwot i znany jest termin zapaty, a trzeba wyliczy równowarto dugu w okrelonym dniu, przed upywem tego terminu przy ustalonej stopie oprocentowania zwanej w takim przypadku stop dyskontow. W tym celu wykonuje si rachunek dyskonta powszechnie stosowany w bankach, ale nie tylko tam. Klasycznym przykadem tego rodzaju operacji moe by postpowanie z wekslem. W terminie patnoci dunik ma zapaci kwot na jak wystawiony jest weksel i nic ponadto. Powstaje wic pytanie jak warto przedstawia ten dokument w okrelonym dniu przed terminem patnoci?

(…)

… zaokrgle.
Przeliczajc w identyczny sposb dane dla rnych okresw obliczeniowych otrzymamy cig stp dyskontowych, ktre w danym okresie s adekwatne dla wczeniej przyjtej w przykadzie stopy oprocentowania 36%.
Oto tabela:
Tabela nr 1.
ZMIENNO STOPY DYSKONTOWEJ
(przy rnych okresach obliczeniowych)
Ilo dni
Kn(p=36%)
Stopa dyskonta
Kp
5
1.005
35,82
1.000
15
1.015
35,47
1.000
30
1.030
34,95
1.000
60
1.060
33,96
1.000
90
1.090
33,03
1.000
180
1.180
30,51
1.000
360
1.360
26,47
1.000
rdo: P. Austen - `Kredyty wekslowe', Twigger, Warszawa 1993r.
Z tabeli wynika, e wystpuje prawidowo zalena od dugoci okresu jakiego obliczenie dotyczy. Tendencja zmian wysokoci stopy dyskonta jest jednokierunkowa, tzn. im okres kredytowania jest duszy tym stopa dyskontowa nisza. Chcc znale realn warto weksla na poziomie dokadnie…
… nominaln kwot dokumentu. Z tego te powodu niektre banki ustalaj dwie rne stopy dyskonta, jedn dla okresw krtkich i drug dla duszych. Przy praktycznym zastosowaniu dyskonta handlowego dobrze jest pamita, e zastosowanie stopy dyskontowej niszej od stopy oprocentowania kredytu wcale nie znaczy, e kredyt dyskontowy jest taszy. Inn prawidowoci jest to, e rzeczywista relacja kapitau do odsetek zaley od dugoci…
… wekslem. Procedura ta nazywa si protestem weksla. Po zgoszeniu przez aktualnego posiadacza weksla, e nie zosta on wykupiony w terminie, natychmiast nastpuje egzekucja. Naleno moe by cignita od kadego z podmiotw (wystawcy, trasata, wszystkich yrantw i porczycieli) podpisanych na wekslu, pod warunkiem, e s wpisani do rejestru handlowego...'. Bank moe ustali dla kredytobiorcy lini dyskontow (limit kredytu…
… odpowiada warunkom redyskonta, a take od zdolnoci kredytowej wystawcy i akceptanta. Mona zada pytanie: dlaczego transakcj sprzeday weksla kwalifikujemy jako operacj kredytow?
Wynika to ze specyfiki obrotu wekslowego. Waciwym dla weksla sposobem przenoszenia wynikajcego z niego praw jest indos. Zbywca weksla (remitent lub indosatariusz), chcc przenie jego wasno na rzecz instytucji kredytowej, umieszcza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz