marketing definicje

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing  definicje  - strona 1

Fragment notatki:

Marketing to proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i us ł w celu
ug
doprowadzenia do wymiany satysfakcjonuj ą jednostki i organizacje. Interpretuj ą to sformu ł
cej
c
owanie mo ż
emy
stworzy ć definicj ę marketingu,” Mark- to dostarczenie w ł ś
a ciwego produktu po w ł ś
a ciwej cenie we w ł ś
a ciwym miejscy
i czasie i przy u ż
yciu w ł ś
a ciwych ś
rodków promocji”. Rozumienie : w ł ś
a ciwy produkt- którego oczekuj ą nabywcy;
Cena- która jest akceptowana przez nabywców i która zapewnia zysk przeds; miejsce i czas- które najlepiej
odpowiadaj ą nabywcy z pkt widz dokonywania zakupu; promocja- która zapewnia dobr ą komunikacj ę z nabywc ą
poprzez dostarczanie informacji o prod, cenie, sposobach zakupu.
Orientacje biznesowe- produkcyjna, sprzeda ż
owa, market, Mark-srategiczna,Mark partnerski(- to tworzenie,
utrzymywanie oraz umacnianie dobrych relacji z klientami i innymi wewn ę
trznymi partnerami firmy)
Otoczenie rynkowe – jest o ogó ł czynników wp ł
ywaj ą
cych na zdolno ś przedsi ę
ć
biorstwa do zaspokajania potrzeb
nabywców w sposób umo ż
liwiaj ą mu osi ą
cy
ganie zysku. Mo ż podzieli ć na 2 cz. A) bli ż
na
sze( bezpo ś
rednie lub
mikrootoczenie) dostawcy, po ś
rednicy, konkurenci, nabywcy);b)dalsze (po ś
rednie lub makrootoczenie) czynnikidemograficzne, ekonomiczne, polityczne, prawne, spo ł
eczno-kultur., technolog, socjolog, naturalne, edukacyjne,
Marketing Mix- jest zbiorem narz ę Mark, które przeds stosuje chc ą osi ą ą zamierzone cele na wybranym
dzi
c
gn ć
rynku dzia ł
ania. Formu ł 4P : ( produkt, cena, dystrybucja,promocja) jest to klasyczna formu ł narz ę
a
a
dzi
oddzia ł
ywania na siebie i tworz ą
cych mieszank ę (mix). Promocja to komunikacja z rynkiem, dystrybucja to ró ż
ne
czynno ś zwi ą
ci
zane z przemieszczaniem prod z miejsca wytworzenia do nabycia i konsumpcji. W przypadku dóbr
materialnych koncepcja 4P si ę sprawdza doskonale, lecz je ż chodzi o us ł to koncepcja ta poddana jest drobnym
eli
ugi
modyfikacjom. Us ł
uga jest zwi ą
zana z obs ł ą dlatego marketing mix dla rynku us ł zawiera personel = formu ł
ug ,
ug
a
5P personel to : zaanga ż
owanie w obs ł ę poziom wyszkolenia;wygl ą zewn ę
ug ;
d
trzny i postawa wb klientów;
samodzielno ś podejmowania decyzji.
ć
Rynek –jest to ogó ł stosunków wymiennych mi ę
dzy sprzedaj ą
cymi, reprezentuj ą
cymi poda ż produktów, a kupuj ą
cymi,
zg ł
aszaj ą
cymi zapotrzebowanie, czyli reprezentuj ą
cymi popyt na produkty
Popyt-jest to zapotrzebowanie na dobra i us ł poparte posiadanymi ś
ugi
rodkami finansowymi
Poda ż – ilo ś dóbr i us ł zaoferowanych na danym rynku do sprzeda ż
ć
ug
y
Cena- jest to warto ś towaru wyra ż
ć
ona w jednostkach pieni ęn ych.
ż
Kryteria rynku a) zasi ę terytorialny (rynki: lokany, regionalny, krajowy, zagraniczny, mi ę
g
dzynarodowy, globalny);b)
przedmiotu wymiany ( finansowy, pracy, dóbr i us ł
ug);c) dominacji podmiotu rynku( sprzedawcy, nabywcy)
Konkurencja –to rywalizacja o fundusze nabywcze kupuj

(…)

… . otoczenie konkurencyjne tworz ą :
konkurenci bezpo ś
redni ( obs ł
uguj ą t ę sam ą grup ę nabywców oferuj ą produkty zaspokajaj ą te same potrzeby w
c
ce
podobny sposób); sprzedawcy substytutów(zaspokajaj ą t ę sam ą potrzeb ę co firma, cho ć za pomoc ą innych
produktów); konkurenci potencjalni (obejmuj ą podmioty które aktualnie nie s ą konkurentami przeds, ale mog ą si ę nimi
sta ć w okre ś
lonych…
… ą wysokie koszty promocji. Marki rodzinne – znakowanie wspóln ą mark ą
wszystkich dóbr i us ł danej firmy. Pos ł
ug
ugiwanie si ę jedn ą mark ą ma na celu kreowanie ogólnego wizerunku firmy
[np. Bank Pekao, PZU]..Marki łą
czone – polegaj ą na łą
czeniu znaku firmowego ze znakami indywidualnymi [np. Opel
Vectra, Opel Omega] Wad ą marek łą
czonych s ą wy ż
sze wydatki na promocj ę ka ż marka…
… ich znaczenia w strukturze marketingu. Znaczenie to utrzymuje
si ę zawsze i wsz ę
dzie na jednym poziomie . Kszta ł
towana przez przeds struktura Mark mo ż by ć a) dominowana
e
przez cen ę oraz jej zmiany ( cena jest g ł
ównym inst. Oddzia ł
ywania na nabywców oraz post ę
powanie kons, pozosta ł
e
inst. Dzia ł Mark s ą wówczas podporz ą
dkowane aktywnej strategii cen ) b) zdominowana przez poza cenowe inst…
… marketingu mix .
dzi
Rodzaje strategi – strategia cen wysokich - polega na ustalaniu ceny wyższej niż cena produktów konkurencyjnych
może przybierać formy (strategi prestiżowych wysoka cena jest elementem przyci ągającym,nabywców . nie
przewiduje się tu obniżki ceny, ewentualnie podwyżkę; strategia zgarniania śmietanki , która polega na wprowadzeniu
na rynek prod nowych o wysokich cenach .następnie cena…
… transakcji promocja sprzeda ż –
y
zwana tak ż promocj ą uzupe ł
e
niaj ą ą czyli zespó ł ś
c
rodków maj ą
cych na celu podwy ż
szenie atrakcyjno ś produktu
ci
przez dodanie do niego ró ż
norodnych zach ę materialnych public relations – czyli dzia ł
t
ania maj ą na celu
ce
utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z otoczeniem, przez budowanie jej dobrego wizerunku sponsoring czyli
finansowe lub rzeczowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz