Podstawy finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy finansów - wykład - strona 1 Podstawy finansów - wykład - strona 2 Podstawy finansów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1
Finanse – zagadnienia
Zagadnienia na zaliczeni przedmiotu „Finanse” mgr Dariusz Stronka
1. Poró wnaj spó ł prawa handlowego od innych form dział
ki
alności gospodarczej pod względem stopy zwrotu i ryzyka dla dostawcó w
kapitał Opisz w czym przejawiają się gł wne zalety i wady spó ł akcyjnych.
u.
ó
ek
Porównanie spół prawa handlowego z inna dział
ek
alnoś cią gospodarcza :
1.Nieograniczony okres dział
alnoś ci spół prawa handlowego. Śmierć zał yciela ani też gł
ek

ównych udział
owców
nie powoduje końca dział
alnoś ci spół Efektem tego jest m.in. mniejsze ryzyko inwestowania w spół prawa
ek.
ki
handlowego.
2.Inwestorzy kupują c akcje podnoszą ryzyko tylko do wysokoś ci zaangaż owanych kapitał
ów. W przypadku

asnej dział
alnoś ci gospodarczej jak również „kupienia udział
ów" w spół
kach cywilnych inwestorzy ryzykują
cał swoim mają tkiem. Mniejsze ryzyko inwestowania powoduje, ż e spół akcyjne mają ł
ym
ki
atwiejszą moż liwoś ć
zdobycia kapitał
ów, a to z kolei zwiększa ich moż liwoś ć rozwoju.
3.Akcje spół notowanych na gieł
ek
dzie są zazwyczaj bardziej pł
ynne niż udział Oznacza to, ż e inwestor
y.
potrzebują cy nagle ś rodków pienięż nych moż e w dowolnej chwili sprzedać swoje akcje. W przypadku swojego
biznesu oraz udział nie notowanych na gieł
ów
dzie takie szybkie wycofanie się z dział
alnoś ci nie jest moż liwe.
Spół akcyjne posiadają takż e wady :
ki
1. Dochody uzyskiwane przez spół prawa handlowego zanim zasilą wł cicieli (akcjonariuszy) zostaną


dwukrotnie opodatkowane; raz jako dochód spół drugi raz jako dochód wł cicieli (opodatkowanie dywidendy).
ki,

2. Utworzenie spół prawa handlowego jest znacznie trudniejsze niż rozpoczęcie prowadzenia wł
ki
asnej
dział
alnoś ci gospodarczej.
2. Omó w istotę zarzą dzania finansami przedsiębiorstw. Poró wnaj decyzje inwestycyjne i finansowe. Podaj po
trzy przykł decyzji inwestycyjnych i finansowych.
ady
Istota zarzą dzania finansami w przedsiębiorstwie - jest poł czenie inwestowania i finansowania. Decyzje
ą
podejmowane w podmiocie gospodarczym dotyczą bardziej lub mniej odległ przyszł ci. Moż na powiedzieć , ż e
ej

jest to dział
alnoś ć polegają ca na planowaniu lub projektowaniu tzw. dział
alnoś ci ex ante (na przyszł ć ).

Zarzą dzanie finansowe skł
ada się z :
- analizy i planowania (okreś lenie zapotrzebowania)
- decyzji inwestycyjnych (alokacja kapitał w aktywa)
u
- decyzji o strukturze kapitał (z czego finansować inwestycje ?)
u
- zarzą dzanie zasobami kapitał
owymi (zarzą dzanie kapitał obrotowym)
em
Decyzje inwestycyjne dotyczą aktywów bilansu, a decyzje finansowe pasywów bilansu. Decyzje te w praktyce tak
jak inwestycyjne podejmowane są równolegle. Decyzja inwestycyjna jak każ da decyzja, która jest podejmowana
w celu uzyskania korzyś ci w przyszł ci wymaga decyzji finansowej, która ma spowodować napł ś rodków

yw
potrzebnych na realizacje decyzji inwestycyjnej.
Decyzje inwestycyjne (dotyczą aktywów) :
- zakup skł
adników aktywów (np. zakup nowej maszyny, wymiana

(…)

… na
podzielić
na
systematyczne
i

ównymi źródł
ami ryzyka systematycznego są : ryzyko rynkowe,
ryzyko stopy zwrotu, ryzyko sił nabywczej, ryzyko kursowe, zaś
y
ryzyka niesystematycznego - ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe.
Podstawowymi miarami ryzyka są wariancja i odchylenie
standardowe. Odchylenie standardowe oblicza się jako pierwiastek
z wariancji.
Zależ noś ć między nimi jest taka, ż e…
…), jak i
podmiotowe (dotyczą ce niektórych podmiotów biernych).
Stopa podatkowa jest to relacja zapł
aconego w danym czasie podatku od podstawy opodatkowania w tym samym
okresie. W przypadku skali liniowej stopa podatkowa jest równa stawce podatkowej. W przypadku stosowania
innych skal moż emy jedynie mówią c o przeciętnej stopie podatkowej, bą dź też o stopach krańcowych.
Skala podatkowa – zbiór procentowych stawek…
…. Co to jest podatek? Wymień i omó w poszczegó lne elementy podatkó w. Co to jest i czym ró ż ni się stopa
podatkowa od skali podatkowej?
Podatek - moż na zdefiniować jako pienięż ne, przymusowe, nieodpł
atne i bezpowrotne ś wiadczenie pobierane
przez państwo lub samorzą d terytorialny.
Do podstawowych elementów podatku zaliczamy :
a) podmiot podatku w tym :
podmiot czynny - są to organy wł
adzy publicznej wyposaż…
…, metrach itp.), jak i wartoś ciowo
d) stawki podatkowe - ujęte kwotowo lub procentowo obcią ż enie podatkowe
e) skale podatkowe - zbiór procentowych stawek podatkowych; wyróż nia się następują ce skale podatkowe :
proporcjonalne (liniowe) - występuje tu tylko jedna stawka podatkowa w zwią zku z czym należ noś ć
podatkowa wzrasta wprost proporcjonalnie do wzrostu podstawy opodatkowania.
progresywne…
… czone są z innymi
ą
przychodami i opodatkowane wedł panują cej stawki.
ug
18. Kró tko scharakteryzuj następują ce podatki : VAT, podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od
nieruchomości.
Podatek ten jest polską odmianą powszechnego w Europie „Value Added Tax” i stą d często okreś lany jest jako
VAT. Podstawa opodatkowania jest w tym przypadku obrót (sprzedaż ). Praktycznie podstawę podatku stanowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz