Budownictwo Ogólne - strona 2

note /search

Deskowania poziome

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1491

Deskowania poziome Deskowania poziome to najczęściej deskowa­nia stropów i belek. Stropy można deskować: — arkuszami sklejki deskowaniowej układanej na ruszcie wykonanym z dźwigarów i wspiera­jącym się na stemplach, — sztywnymi płytami deskowaniowymi. Na rysunku 8.55 pokazano sposób deskowania st...

Deskowania rozbieralno-przemysłowe

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2415

Deskowania rozbieralno-przestawne Do wznoszenia budynków stosuje się obec­nie z reguły deskowania rozbieralno-przestaw­ne, zwykle w postaci specjalnie zaprojektowa­nych i fabrycznie produkowanych systemów deskowaniowych. Elementy tych systemów są bar­dzo często wykorzystywane przez ich producen­tów...

Deskowania

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

Deskowania Zastosowanie, charakterystyka i klasyfikacja urządzeń formujących Monolityczne konstrukcje betonowe stosuje się powszechnie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Na ogół elementy monolityczne pełnią funkcje podstawowych elementów konstrukcji. Niekie­dy są rów...

Deskowanie słupów

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Deskowanie słupów Deskowanie słupów - podobnie jak w przy­padku poprzednio omówionych elementów -składa się z tarcz zbitych z desek grubości 25+38 mm, w zależności od wysokości i prze­kroju słupa. U dołu słupa pozostawia się w jed­nej z tarcz otwór, tzw. okienko, w celu spraw­dzenia ustawienia zbro...

Dobór systemu deskowania do konkretnego zadania inwestycyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Dobór systemu deskowania do konkretnego zadania inwestycyjnego W Polsce działają obecnie wszyscy liczący się w Europie wytwórcy deskowań systemowych. Decyzję, jaką należy podjąć w związku z wybo­rem konkretnego produktu, powinna poprzedzić odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy zamierzamy nabyć ...

Dojścia i dojazdy

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Dojścia i dojazdy §14. Do działek budowlanych oraz do budyn­ków i urządzeń z nimi związanych należy za­pewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przezna­czenia i sposobu ich użytkowania oraz wy­magań dotyczących

Drogi i tory pod żurawie

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Drogi i tory pod żurawie Na ogół żurawie kołowe wymagają utwardzo­nej powierzchni dróg, po których poruszają się i pracują. Budowa takich dróg odpowiada budo­wie dróg tymczasowych na placu budowy, prze­znaczonych do prowadzenia ruchu ciężkiego...

Drogi

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Drogi Intensywność transportu budowlanego jest na ogól dość znaczna. Dlatego drogi przeznaczone do tego rodzaju transportu powinny mieć do­brze dobrany układ oraz dostatecznie wytrzy­małą nawierzchnię. Podstawę sieci dróg na pla­cu budowy mogą stanowić trasy dróg stałych, zaprojektowane w planie ge...

Eksploatacja rusztowań

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Eksploatacja rusztowań W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: — codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, — co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-techn...

Elementy ciesielskie realizowane na budowie

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Elementy ciesielskie realizowane na budowie Ogrodzenie ogranicza wstęp i wgląd na plac budowy osobom postronnym. Służy również do ochrony materiałów i sprzętów zgromadzonych na placu budowy. W miejscach o dużym nasileniu ruchu pojaz­dów i pie...