Deskowania poziome

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania poziome - strona 1 Deskowania poziome - strona 2 Deskowania poziome - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania poziome
Deskowania poziome to najczęściej deskowa­nia stropów i belek. Stropy można deskować: — arkuszami sklejki deskowaniowej układanej na ruszcie wykonanym z dźwigarów i wspiera­jącym się na stemplach,
— sztywnymi płytami deskowaniowymi.
Na rysunku 8.55 pokazano sposób deskowania stropu z wykorzystaniem tarcz i stempli z głowi­cami czterorożnymi. Taki układ eliminuje sto­sowanie dźwigarów. Natomiast na rys. 8.56 zaprezentowano sposób użycia tarcz deskowaniowych i dźwigarów pod łużnych. W pokazanym na rys. 8.57 deskowaniu stropu wykorzystano z kolei dźwigarki wzdłuż­ne i poprzeczne płatewki. Poszycie wykonano tutaj z płyt sklejki trój warstwowej. W rusztowa­niach pokazanych na rysunkach 8.56 i 8.57 wy­korzystano stemple o głowicy opadowej z zam­kiem zapadkowym (rys. 8.58). Urządzenie to jest tak skonstruowane, że na części opado­wej wspierają się beleczki i płyty poszycia. Po opuszczeniu części opadowej głowicy można je łatwo i szybko zdemontować, pozostawia­jąc strop podparty płytkami oporowymi stałej części głowicy stempla. Pozwala to przy sprzy­jających warunkach prowadzić takie częściowe rozdeskowanie nawet po 16+18 godzinach po zabetonowaniu, co zwiększa krotność zastoso­wania elementów (poza stemplami), a przez to podnosi efektywność ekonomiczną działań. Deskowanie stropów z wykorzystaniem sztyw­nych ptyt wymaga niekiedy dopełnienia wy­miarów deskowania do wymaganych gabary­tów stropu. Problem ten może być rozwiąza­ny indywidualnie, choć na ogół twórcy desko­wań systemowych stwarzają pewne możliwo­ści w tym zakresie. Na rysunku 8.59 pokaza no np., jak dopełnić wymiar przy krawędziach płyty (rys. 8.59a) lub w jej środku (rys. 8.59b), wykorzystując kantówkę i sklejkę bądź specjal­ne dźwigarki wyrównawcze i sklejkę. Rozwią­zanie takie wymaga użycia dodatkowego rzędu stempli. Można tego uniknąć, stosując specjal­ne rozsuwane płyty wyrównawcze (rys. 8.60) uzupełnione pasem sklejki. Deskowania belek i podciągów mogą być wy­konane jako stojące, oparte na rusztowaniu z ty­powych dźwigarków ustawionych poniżej kon­strukcji deskowania płyty i wykorzystujących specjalne kozły oporowe (rys. 8.61). Może to być również deskowanie wiszące montowane do wieszaków umocowanych do konstrukcji nośnej płyty stropowej. To drugie rozwiązanie jest sto­sowane znacznie rzadziej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz