Deskowania członowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania członowe - strona 1 Deskowania członowe - strona 2 Deskowania członowe - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania członowe
Deskowania członowe pomyślane zostały ja­ko urządzenia do formowania fragmentów bu­dynków, w których komory wydzielane ścia­nami konstrukcyjnymi są otwarte na zewnątrz. Klasycznym rodzajem deskowań członowych są deskowania tunelowe, których nazwa pocho­dzi od kształtu podstawowego elementu. Na rysunku 8.62a pokazano fragment rzutu bu­dynku mieszkalnego wznoszonego w deskowa­niach tunelowych. Na rysunku tym zaznaczono wszystkie podstawowe rodzaje elementów po­zwalających na wzniesienie konstrukcji. Elementy tunelowe (rys. 8.62b) składają się z trzech tarcz i konstrukcji usztywniającej. Tar­cze formują powierzchnie przeciwległych ścian i łączą je ze stropem. Tarcze są połączone ze sobą za pomocą zawiasów lub specjalnych zam­ków umożliwiających odchylenie ich do we­wnątrz komory w czasie rozdeskowania. Kon­strukcja usztywniająca ma mechanizm (zwy­kle śrubowy) umożliwiający opuszczenie tarczy formującej strop w czasie rozformowania. Po­nieważ operowanie takimi elementami, szcze­gólnie podczas rozdeskowania, jest dosyć trud­ne, zwłaszcza przy większych rozpiętościach płyty stropowej, elementy tunelowe zastępuje się czasem elementami kątowymi (rys. 8.62c), będącymi jakby połówkami elementu tunelo­wego. Operowanie nimi jest znacznie łatwiej­sze, choć zwiększona liczba elementów wydłu­ża czas montażu i demontażu deskowania. Elementy czołowe (rys. 8.62d) służą do for­mowania ściany podłużnej (między ścianami poprzecznymi), niewielkich fragmentów ścian poprzecznych (sąsiadują tu z elementami tu­nelowymi) i odpowiadającej im części stro­pu. Są zwykle produkowane o wymiarach ana­logicznych jak deskowania tunelowe, ale ze względu na występowanie tarczy formującej ścianę podłużną mogą mieć masę dochodzą­cą do 1700 kg. Są to elementy, które pracu­ją w najtrudniejszych warunkach, szczególnie przy rozdeskowaniu. W niektórych rozwiąza­niach w momencie rozdeskowania częściowe­mu zdemontowaniu ulegają niektóre fragmenty wkładek, co umożliwia odchylenie i opuszcze­nie (w stosunku do konstrukcji budynku) całego deskowania.
Ściany szczytowe od strony wewnętrznej bu­dynku są formowane w elementach tunelowych, ale od strony zewnętrznej są deskowane elemen­tami szczytowymi (rys. 8.62e). Element szczy­towy składa się z płyty deskowania z usztyw­nieniem fragmentu pomostu roboczego i trójką­tów stabilizacyjnych. Masa elementów szczyto wych dochodzi do 800 kg. Elementy takie usta­wia się na pomostach zamocowanych w spe­cjalnych otworach pozostawianych w ścianach kondygnacji poprzedniej. Elementy takich deskowań wykonuje się rozpię­tości 2,44-6,0 m, szerokości 0,64-1,8 m i wyso­kości dostosowanej do wysokości kondygnacji, tj. ok. 2,8 m. W związku z tym masa elementów może dochodzić do ok. 1500 kg. Do otworów pozostawionych w ścianach po­przecznych niższej kondygnacji kotwi się ele­menty pomostów roboczych (rys. 8.62f). Pomo­sty takie mają za zadanie:

(…)

… zauważyć, że elementy deskowania stolikowego to jakby zubożone (bo pozbawio­ne części do formowania ścian) elementy tune­lowe. Deskowanie stolikowe składa się z me­talowego stelaża zakończonego od dołu kółka­mi przeznaczonymi do przetaczania elementu, a u góry widełkami, w które wmontowuje się drewniane podłużnice. Na podłużnicach jest za­mocowany drewniany ruszt pokryty sklejką de-skowaniową stanowiący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz