Budownictwo Ogólne

note /search

Konspekt - budownictwo ogóle

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4711

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Budynki administracyjno-socjalne

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1673

Budynki administracyjno socjalne Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wjazdu na budowę. Po­mieszczenia socjalne na niewielkich budowach mogą być zlokalizowane w tych samych obiek­tach, w których urzęduje administracja budowy. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych ko...

Budynki i pomieszczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Budynki i pomieszczenia Wymagania ogólne §44. Budynek, jego układ funkcjonalny i prze­strzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowla­nych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynika­jącym z jego usytuowania i przeznacze...

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja Prawidłowość projektowania i realizacji budow­li ziemnych, niezależnie od ich rodzaju, wy­maga znajomości podstawowych parametrów gruntów, takich jak struktura, skład, właściwo­ści fizyczne i chemiczne, właściwości wytrzy­małościowe itp. Klasyfikacją grunt...

Demontaż rusztowań

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Demontaż rusztowań Demontaż rusztowań danego typu należy pro­wadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczy­na się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następ...

Deskowania ślizgowe

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3486

Deskowania ślizgowe Deskowania ślizgowe to jedyny rodzaj urządze­nia formującego pracującego w sposób ciągły (rys. 8.66). Podstawowym elementem są tu pły­ty formujące wykonane z drewna, drewna obite­go blachą lub stali. Tarcze te mają zwykle wy­sokość nieprzekraczającą 120 cm i szerokość 60+100 cm....

Deskowania członowe

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2751

Deskowania członowe Deskowania członowe pomyślane zostały ja­ko urządzenia do formowania fragmentów bu­dynków, w których komory wydzielane ścia­nami konstrukcyjnymi są otwarte na zewnątrz. Klasycznym rodzajem deskowań członowych są deskowania tunelowe, których nazwa pocho­dzi od kształtu podstawowe...

Deskowania na rusztowaniach przetaczanych

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1106

Deskowania na rusztowaniach przetaczanych Deskowania na rusztowaniach przetaczanych (rys. 8.67) stosuje się przy wznoszeniu tune­li metra, kolektorów kanalizacyjnych, a daw­niej również hal przemysłowych. Rusztowanie takie składa się z podwozi...

Deskowania pełne drewniane

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2723

Deskowania pełne drewniane Deskowania można zastosować do umacniania skarp wykopów, jeżeli np. brak miejsca na wy­konanie odpowiednich nachyleń. W wykopach wąskoprzestrzennych deskowanie sąsiednich ścian rozpiera się, jak pokazano na rys. 8.23. Do deskowania stóp fundamentowych używa się desek grub...

Deskowania pionowo przestawne

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1960

Deskowania pionowo przestawne Istotą deskowania pionowo-przestawnego jest możliwość przemieszczania pionowo do góry po tych samych osiach. Przedstawione na rys. 8.64 urządzenie z wieżą jest przeznaczo­ne do wznoszenia takich obiektów jak kominy, chło...