Demontaż rusztowań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demontaż rusztowań - strona 1 Demontaż rusztowań - strona 2

Fragment notatki:

Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań danego typu należy pro­wadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczy­na się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszyst­kie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczy­na się od zdemontowania krzyżulców i porę­czy, potem rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku sta­nowił on pomost ochronny pod pomostem ro­boczym.
Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej po­łączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygna­cji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opusz­cza się drabiny na ziemię. Przy demontażu rusztowań wiszących naj­pierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę.
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., posegregowane i ułożone w sto­sy wg asortymentu.
Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. Stalowe liny, jak również elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte sma­rem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane we­dług asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzu­cania elementów z wysokości. Elementy te po­winny być opuszczane w bezpieczny sposób. Demontaż rusztowań z rur stalowych nale­ży prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż rusztowania może nastąpić po zakoń­czeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów ro­boczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po za­kończeniu demontażu wszystkie elementy po­winny być oczyszczone, przejrzane i posegre­gowane jako:
— nadające się do dalszego użytku,
— wymagające naprawy lub wymiany, w przy­padku stwierdzenia trwałych odkształceń.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz