Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja - strona 1 Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja - strona 2 Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja
Prawidłowość projektowania i realizacji budow­li ziemnych, niezależnie od ich rodzaju, wy­maga znajomości podstawowych parametrów gruntów, takich jak struktura, skład, właściwo­ści fizyczne i chemiczne, właściwości wytrzy­małościowe itp. Klasyfikacją gruntów do ce­lów budowlanych uwzględniającą wyżej wy­mienione cechy fizyczne, wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480.
Ze względu na możliwości techniczne wyko­nania robót ziemnych stosuje się podział grun­tów na kategorie uwzględniające stopień trud­ności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje tabl. 5.1, w której omówiono grun­ty w stanie naturalnego zawilgocenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na grunty ka­tegorii I-i-V, gdyż one głównie stanowią mate­riał do wykonywania budowli ziemnych; wła­ściwości techniczne tych gruntów zmieniają się znacznie w zależności od stopnia ich wilgot­ności.
Powoduje to z kolei zmniejszenie wydajności maszyn i sprzętu ze względu na oblepianie, zmniejszanie stopnia napełnienia itp. Do kosztorysów oraz do obliczeń kart pracy przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to:
Kategorie I-f-II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do 30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz pia­sku mało gliniastego z odpadami drewna, pia­sek gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm.
Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę wilgotną - twardoplastyczną i plastycz­ną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, namuły rzeczne gliniaste, na­syp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem lub z odpadami drewna, pospółki, pia­sek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami gru­bości ponad 30 mm, żwir. Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną pół­zwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub odpadami drewna, otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą.
Grunty znajdujące się w tabl. 5.1 powyżej kate­gorii IV kosztorysuje się według cenników ro­bót skalnych i górniczych. Zasady kosztorysowania przewidują również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą:
— grunty suche lub normalnej wilgotności,
— grunty mokre.
W robotach ziemnych ręcznych za grunt mokry przyjmuje się grunt zalegający poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. W robotach zme­chanizowanych za grunt mokry przyjmuje się taki grunt, przy którego odspojeniu i ładowa­niu koparka pracuje na materacach, przy czym dla gruntów oblepiających osprzęt stosuje się dodatkowe współczynniki. Przy gruntach mokrych, zalegających poniżej poziomu wód gruntowych, stosuje się odpo­wiednie dopłaty. Wycen według wyżej wymie­nionych kategorii nie stosuje się również do gruntów kurzawkowych oraz takich, które grożą osuwiskami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz