Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4039
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych - strona 1 Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych - strona 2 Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych - strona 3

Fragment notatki:2. Wstęp teoretyczny
Własności hydrogazodynamiczne charakteryzują zdolność skał do przepuszczania, pochłaniania i zatrzymywania różnych cieczy i gazów oraz skłonności skał do zmiany swego stanu mechanicznego podczas odziaływania cieczami względnie gazami.
wilgotność skały (W) – procentowy stosunek masy wody Mw w porach skały do masy suchej próbki Wd (masy szkieletu skały): W = · 100%

3. Przebieg ćwiczenia
1) oznaczanie wilgotności naturalnej
Próbkę wilgotną ważymy, a następnie suszymy przez minimum 12 godzin i ponownie ważymy.
2) oznaczenie granicy płynności
Granicę płynności określa się poprzez pomiar wilgotności oraz liczbę uderzeń potrzebnych do zapłynięcia rowka o określonej szerokości i długości w standardowym przyrządzie (w naszym przypadku w aparacie Casagrande’a)
3) oznaczanie granicy plastyczności

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii kierunek: Inżynieria Środowiska
Ćwiczenie nr 11.3
Rok akademicki
Data oddania:
Ocena
Marta Kusz
Oznaczanie konsystencji
gruntów spoistych
2012/2013
17.12.2012
1. Cel ćwiczenia
Obiektem naszych badań w tym ćwiczeniu jest konsystencja gruntów spoistych. Rozumiemy przez to: wilgotność naturalną, granicę płynności, granicę plastyczności, stopień plastyczności oraz stanu gruntu, a także wskaźnik plastyczności i spoistość gruntu.
2. Wstęp teoretyczny
Własności hydrogazodynamiczne charakteryzują zdolność skał do przepuszczania, pochłaniania i zatrzymywania różnych cieczy i gazów oraz skłonności skał do zmiany swego stanu mechanicznego podczas odziaływania cieczami względnie gazami.
wilgotność skały (W) - procentowy stosunek masy wody Mw w porach skały do masy suchej próbki Wd (masy szkieletu skały): W = · 100%
wilgotność naturalna (Wn) - odpowiada naturalnej zawartości wody w skale, niezależnie od tej ilości jaką może skała w ogóle wchłonąć. W celu określenia stanu zawilgocenia skały i sprawdzenia w jakim stopniu jej pory są wypełnione wodą, należy wyznaczyć wilgotność całkowitą i stopień wilgotności.
wilgotność całkowita (Wsr) - największa względna ilość wody, gdy pory skały są całkowicie wypełnione wodą.
e - wskaźnik porowatości, liczba niemianowana
γs - ciężar właściwy szkieletu skalnego, kN/m3
γw - ciężar właściwy wody, równy 9,81 kN/m3
V - objętość szkieletu skalnego i porów, m3
stopień wilgotności (Sr) - stosunek objętości wody znajdującej się w porach i pustkach skały Vw do ich objętości całkowitej Vp
W zależności od wartości stopnia wilgotności wyróżniamy następujące stany zawilgocenia gruntó sypkich:
0 ≤ Sr ≤ 0,4 - grunt suchy lub mało wilgotny
0,4 ≤ Sr ≤ 0,8 - grunt wilgotny
0,8 ≤ Sr ≤ 1,0 - grunt mokry
Obecność wody wpływa również na kształtowanie się własności gruntów spoistych, zwłaszcza zaś tzw. konsystencji. Silne jest oddziaływanie wody na grunty spoiste o dużej zawartości frakcji iłowej. Rozróżnia się trzy konsystencje gruntów spoistych:
płynną - grunt zachowuje się jak ciecz i nie ma prawie żadnej wytrzymałości na ścinanie
plastyczną - grunt o tej konsystencji odkształca się, poddany pewnemu naciskowi, nie ulega przy tym spękaniom i zachowuje nadany mu kształt
zwartą - grunt o tej konsystencji odkształca się dopiero przy dużych naciskach, a odkształceniom towarzyszą spękania.
Poszczególne konsystencje są odgraniczone od siebie w sposób bardzo umowny granicami konsystencji (granicami Attenberga).


(…)


38,58
Nazwa gruntu
less
5. Wnioski
Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że badany grunt miał konsystencję płynną, co powoduje duże wartości wilgotności rzędu 60%. Materiał użyty w trakcie zajęć to less - pylasta skała osadowa pochodzenia eolicznego. W lessach dominuje frakcja pyłowa (0,002-0,05 mm; zróżnicowanie wielkości ziaren w skałach jest bardzo małe, jest to więc skała dobrze wysortowana…
…. Wyróżnia się ponadto lessy właściwe piaszczyste oraz less właściwy gliniasty. Do utworów lessopodobnych zalicza się te, które w fazie sedymentacji były kształtowane m.in. przy udziale czynników eolicznych, ale ich rola była mniejsza niż w przypadku lessów właściwych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz