Badanie granic konsystencji-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wstęp
Właściwości gruntów spoistych w wielu przypadkach zależą od intensywności współdziałania tych gruntów z wodą. Jednym ze wskaźników charakteryzujących właściwości jest konsystencja gruntu. Wyróżnia się konsystencję gruntu zwartą, plastyczną i płynną. Wilgotności graniczne między poszczególnymi stanami są określane jako tzw. granice konsystencji- między stanem zwartym a półzwartym znajduje się granica skurczalności ws, między stanem półzwartym a plastycznym -granica plastyczności wp a między stanami plastycznym i płynnym-granica płynności wL. W celu określenia stanu w jakim znajduje się dany grunt należy wyznaczyć wartości następujących parametrów:
- wilgotności naturalnej
- wilgotności granicy skurczalności
- wilgotności granicy plastyczności
- wilgotności granicy płynności
1.1 Granica skurczalności
Granicą skurczalności gruntu (ws)%, nazywamy wilgotność, jaką ma grunt na granicy konsystencji zwartej i półzwartej, po osiągnięciu której w miarę dalszego suszenia grunt nie zmienia swojej objętości (nie kurczy się, zmieniając jednocześnie barwę powierzchni na jaśniejszą. W przypadku gdy wilgotność naturalna gruntu jest mniejsza od granicy plastyczności, wówczas dla określenia czy grunt jest w stanie półzwartym czy zwartym, niezbędne jest określenie wilgotności odpowiadającej granicy skurczalności Granicę skurczalności określa się laboratoryjnie w następujący sposób: z gruntu o nienaruszonej strukturze i zachowanej wilgotności naturalnej. 1.2 Granica plastyczności Granicą plastyczności gruntu (wp, %), nazywamy wilgotność, jaką ma grunt na granicy konsystencji półzwartej i plastycznej. Po uzyskaniu przez grunt podczas wałeczkowania wilgotności odpowiadającej granicy plastyczności, wałeczek pęka po osiągnięciu średnicy około 3mm. Oznaczenie należy wykonać na próbkach gruntu makroskopowo jednorodnych o naturalnej wilgotności. Gdy grunt o naturalnej wilgotności jest zbyt wilgotny i nie daje się wałeczkować na skutek rozmywania się na dłoni, wówczas grunt należy podsuszyć; gdy natomiast jest zbyt suchy ( w stanie zwartym lub półzwartym ), należy dodać wody doprowadzając go do stanu plastycznego. Wilgotność odpowiadającą granicy plastyczności (Wp, %), oblicza się ze wzoru:
w którym : mwt - masa próbki wilgotnej, łącznie z masą parowniczki
mst - masa próbki wysuszonej, łącznie z masą parowniczki
mt - masa parowniczki
1.3 Granica płynności
Granicą płynności nazywamy wilgotność, jaką ma grunt na granicy konsystencji plastycznej i płynnej; przy tej wilgotności bruzda rozdzielająca próbkę gruntu w miseczce aparatu Casagrande'a złączy się po 25 uderzeniach (obrotach korbką aparatu) na długości 10mm i wysokości 1mm. Granicę płynności oznacza się symbolem w

(…)

… i stopień plastyczności gruntów spoistych - jako cechy wiodące danego gruntu - można, korzystając z zależności korelacyjnych podanych w postaci wykresów w PN-81/B-03020, wyznaczyć wartości normowe niektórych parametrów geotechnicznych, jak : edometryczny moduł ściśliwości (EO), kąt tarcia wewnętrznego (n), spójność (cn)
Wskaźnik plastyczność Wilgotność odpowiadającą poszczególnym granicom (skurczalności…
… i oznacza się jej wilgotność
pozostały w miseczce grunt wkłada się do moździerza, dolewa wody, miesza i powtarza czynności opisane powyżej
po zakończeniu ostatniego badania i wyznaczeniu wilgotności wszystkich próbek uzyskane wyniki nanosi się w formie punktów na siatkę półlogarytmiczną, której oś pozioma stanowi liczbę uderzeń, a oś pionowa wilgotność. Uzyskane na siatce punkty łączy się prostą (regresja liniowa)
punkt przecięcia z prostą pionową oznaczającą 25 wyznacza wilgotność odpowiadającą granicy płynności.
Wnioski
Wilgotność próbki badanego gruntu różni się od wartości normowej. Przyczyną tego jest fakt, iż próbka przez czas przechowywania była narażona na wysychanie poprzez wielokrotne otwieranie pojemnika. Do obliczeń przyjęto wartość normową- przyjęto wartość większą od obliczonej. Na podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz