Deskowania ślizgowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania ślizgowe - strona 1 Deskowania ślizgowe - strona 2 Deskowania ślizgowe - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania ślizgowe
Deskowania ślizgowe to jedyny rodzaj urządze­nia formującego pracującego w sposób ciągły (rys. 8.66). Podstawowym elementem są tu pły­ty formujące wykonane z drewna, drewna obite­go blachą lub stali. Tarcze te mają zwykle wy­sokość nieprzekraczającą 120 cm i szerokość 60+100 cm. Tarcze są zestawione po zewnętrz­nej i wewnętrznej stronie formowanej ściany i zawieszone na drewnianych lub stalowych ra­mach podnośników. Połączone z ramami pod­nośniki (śrubowe lub hydrauliczne) mogą peł znąć po okrągłych stalowych prętach nośnych, przechodzących od fundamentu do wierzchoł­ka wznoszonej konstrukcji, pociągając za sobą ramy wraz z zawieszonymi na nich elementa­mi. Pręty te przedłuża się w miarę podnoszenia się urządzenia, łącząc „na gwint" kolejne od­cinki. Po wykonaniu konstrukcji na całą wyso­kość pręty te przy wykorzystaniu dźwigników wyciąga się odcinkami. Do ram podnośników są dołączone również zewnętrzne i wewnętrzne pomosty górne, z których zbroi się i betonu­je konstrukcję, oraz zewnętrzne i wewnętrzne pomosty dolne służące do kontroli powierzchni ściany i ewentualnie jej naprawy. Praca takiego urządzenia polega na kolejnym zbrojeniu i betonowaniu niewielkimi warstwami mieszanki całego obwodu konstrukcji. Te czyn­ności muszą być zsynchronizowane z pełznię­ciem po prętach nośnych dźwigników, co musi odbywać się z taką prędkością, by spod ślizgają­cych się płyt ukazywał się już związany beton. Prędkość pełznięcia nie przekracza zazwyczaj 20 cm/h. W celu zapewnienia pionowości wzno­szonej konstrukcji deskowanie ślizgowe powin­no być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych podczas robót zapewnia się przez:
— ustawianie prętów nośnych pionowo oraz w osiach ścian i deskowania,
— równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian obiektu na jednakowej wysokości (przy podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komen­dę), ,
— przestrzeganie zasady równomiernego obcią­żenia pomostów roboczych i niedociążenia rów­nomiernie dwóch sąsiednich podnośników (przy przestawianiu zacisków lub przedłużaniu prę­tów nośnych),
— stosowanie na przemian pokręteł prawoskrętnych lub lewoskrętnych przy podnośnikach śru­bowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz