Deskowania rozbieralno-przemysłowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania rozbieralno-przemysłowe - strona 1 Deskowania rozbieralno-przemysłowe - strona 2 Deskowania rozbieralno-przemysłowe - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania rozbieralno-przestawne
Do wznoszenia budynków stosuje się obec­nie z reguły deskowania rozbieralno-przestaw­ne, zwykle w postaci specjalnie zaprojektowa­nych i fabrycznie produkowanych systemów deskowaniowych. Elementy tych systemów są bar­dzo często wykorzystywane przez ich producen­tów do wdrażania indywidualnych rozwiązań. Systemowe deskowania rozbieralno-przestawne mogą być stosowane do wykonania różnych ele­mentów konstrukcyjnych i w różnych warun­kach, a przez to odznaczają się dużym stopniem uniwersalności. Wyróżnia się deskowania:
— pionowe,
— poziome,
— specjalne.
Deskowania pionowe są przeznaczone najczę­ściej do ścian i słupów. Obecnie są dostępne dwa podstawowe rodzaje tych deskowań:
1. Deskowania z poszyciem z arkuszy sklejki wodoodpornej połączonej z konstrukcją nośną, zwykle w postaci dźwigarów pionowych, kon­strukcji usztywniającej złożonej z poziomych belek oraz podpór uchylnych stabilizujących ca­ły układ i umożliwiających w pewnym zakresie regulację położenia deskowania (rys. 8.45). Teoretycznie takie deskowanie może być mon­towane na budowie z poszczególnych elemen­tów, ale najczęściej są to scalone (w fabryce lub warsztacie) wielkowymiarowe płyty prze­znaczone do montażu i demontażu żurawiem.
2. Deskowania wykonane z fabrycznie przygo­towanych płyt składających się z ramy (zwykle metalowej) poszytej sklejką lub blachą. W pra­cującym deskowaniu płyty są połączone spe­cjalnymi zamkami, usztywnione dodatkowo po­ziomymi belkami i stabilizowane podporami uchylnymi lub kozłami oporowymi (rys. 8.46). Bardzo istotnym zagadnieniem jest sposób łą­czenia płyt między sobą. Połączenia te muszą być szczelne, sztywne i zapewniać dobre zlico-wanie elementów. Stosuje się tu różne rozwią zania, od bardzo prostych zworników i klinów do różnego rodzaju patentowych zamków pre­ferowanych przez poszczególnych wytwórców (rys. 8.47). Projektanci starają się tak konstru­ować zamki, by ich montaż i demontaż nie wy­magały specjalnych narzędzi, a liczba zamków - przy zapewnieniu właściwej sztywności połą­czenia - była jak najmniejsza. Charakterystycznym elementem ścian są naro­ża. Można je podzielić na prostokątne i niepro-stokątne. W obu typach deskowania naroża są kształtowane w dość prosty sposób. Przy de­skowaniu sklejkowym zawsze krawędź arkusza sklejki jest podparta dźwigarkiem (rys. 8.48). W deskowaniach ze sztywnych płyt naroża pro­stokątne są konstruowane zwykle jednym ze sposobów pokazanych na rys. 8.49. Część de­skowania wklęsłej powierzchni ściany jest za­zwyczaj wykonana z wykorzystaniem specjal­nej kształtki, tzw. kątownika wewnętrznego. Powierzchnie zewnętrzne mogą być wykona­ne z typowych płyt połączonych kątownikiem zewnętrznym (rys. 8.49a, c) albo przy uży­ciu tzw. płyty wielofunkcyjnej (rys. 8.49b), która w swoich dolnych i górnych ramiakach ma otwory na ściągi rozstawione co 50 mm (rys. 8.49f).

(…)

… dobranej szerokości i wsta­wiając między ich ramiaki skrajne drewniane listwy o przekroju trapezowym (rys. 8.52b) lub specjalne kształtki blaszane. Deskowanie słupów o przekroju prostokątnym może być również wykonane zę sklejki wzmoc­nionej dźwigarkami pionowymi lub tarczami. W pierwszym przypadku „pudło" ze sklej­ki wzmocnione dźwigarkami jest powiązane w poziomie za pomocą kątowych jarzm stalo­wych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz