Budynki administracyjno-socjalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budynki administracyjno-socjalne - strona 1 Budynki administracyjno-socjalne - strona 2 Budynki administracyjno-socjalne - strona 3

Fragment notatki:

Budynki administracyjno socjalne
Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wjazdu na budowę. Po­mieszczenia socjalne na niewielkich budowach mogą być zlokalizowane w tych samych obiek­tach, w których urzęduje administracja budowy. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych korzystna jest koncentracja tego rodzaju obiek­tów w większe zespoły, z łatwym dostępem dla obsługi i zaopatrzenia spoza terenu budowy. W budynkach administracyjnych znajdują się pomieszczenia biurowe kierownictwa budowy (i robót) oraz ewentualnie pracowników admi­nistracyjnych budowy. W budynkach socjalnych mieszczą się szatnie, umywalnie, jadalnie, świe­tlice, punkty opatrunkowe, kuchnie, a nawet ho­tele robotnicze. Zakres funkcji takich obiektów zależy od wielkości budowy, a nawet jej lokali­zacji. Powierzchnia obiektów administracyjno--socjalnych, wyrażona w m2, zależy od licz­by osób zatrudnionych na budowie. Niezbędne pole powierzchni poszczególnych rodzajów po­mieszczeń oblicza się na podstawie opracowa­nych w tym celu wskaźników, które zestawio­no w tablicach 2.14-2.5. Ogólnie można stwier­dzić, że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na zmniejszenie wartości liczbowej wskaźników dotyczących pola powierzchni przypadającej na jednego pracownika fizycznego lub umysłowe­go. Dane dotyczące przewidywanej wielkości zatrudnienia otrzymuje się z harmonogramu za­trudnienia.
Przyjmuje się najczęściej, że w obiektach administracyjno-socjalnych powierzchnia prze­znaczona na komunikację wewnętrzną stanowi 13% powierzchni ogólnej, a powierzchnia za­jęta przez konstrukcję budynku 7%. Budynki administracyjno-socjalne powinny być z reguły powtarzalne (od tej zasady można odejść tyl­ko w uzasadnionych przypadkach), rozbieralno--przenośne lub przewoźne. Pod względem kon­strukcyjnym budynki te mogą być:
— rozbieralne, składane z inwentaryzowanych elementów płaskich,
— przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na od­powiednich zestawach jezdnych,
-— typu kontenerowego, składane z elementów przestrzennych, przewożonych na specjalnych podwoziach,
— o charakterze półstałym (zaprojektowane in­dywidualnie) - które ze względów ekonomicz­nych powinny być stosowane niezbyt często, przeważnie na budowach, których czas realiza­cji jest długi.
Konstrukcja budynków rozbieralnych i prze­woźnych jest drewniana, stalowa lub z tworzyw sztucznych. Powinna ona być lekka, łatwa do montażu i wygodna do transportu. Te warun­ki spełniają m.in. budynki z inwentaryzowanych elementów płaskich, z których można wznosić obiekty wielofunkcyjne w stosunkowo krótkim czasie i mniejszym nakładem pracy niż w przy­padku tradycyjnych obiektów tymczasowych.
Dodatkową zaletą tego rodzaju obiektów jest możliwość odzyskania przy ich rozbieraniu ma­teriałów (elementów), które mogą być użyte po­nownie na innym placu budowy.

(…)

….
W ostatnich latach bardzo popularne są bu­dynki kontenerowe ze szkieletem wykonanym z kształtowników stalowych obudowanym ele­mentami płytowymi tworzącymi podłogę, stro­podach i trzy (dla segmentu skrajnego) lub dwie (dla segmentu środkowego) ściany zewnętrz­ne. Jako obudowę szkieletu stosuje się płyty drewnopochodne; te przeznaczone na ściany ze­wnętrzne mają okładzinę z blachy aluminio­wej, a na stropodach
…". W tym drugim przypadku nale­ży zorganizować transport kontenerów w takiej kolejności, w jakiej mają być one montowane. Przy zestawianiu obiektów kolejność poszcze­gólnych czynności montażowych powinna być następująca [10]:
— ustawienie kontenerów na stopach funda­mentowych lub na kontenerach usytowanych w poziomie pierwszej kondygnacji,
— wprowadzenie uszczelek w miejsca styku poszczególnych kontenerów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz