Budynki i pomieszczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budynki i pomieszczenia - strona 1

Fragment notatki:

Budynki i pomieszczenia
Wymagania ogólne
§44. Budynek, jego układ funkcjonalny i prze­strzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowla­nych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynika­jącym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozpo­rządzenia i przepisów odrębnych. §45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczo­nymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożywania przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeżeli wy­magają tego przepisy szczególne, a odpowied­nio do ich przeznaczenia - także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę po­winno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej. §47. Budynek wyposażony w instalację wo­dociągową powinien mieć zapewnione odpro­wadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz technologicznych, jeżeli one występują. §48. Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których w trak­cie użytkowania powstają odpady i nieczystości stałe, powinny mieć miejsca przystosowane do ich czasowego gromadzenia, usytuowane w sa­mym budynku lub w jego otoczeniu. Powyższe budynki mogą być wyposażone w wewnętrz­ne urządzenia (zsypy) do usuwania odpadków i nieczystości stałych.
§49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposa­żone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powie­trza wewnętrznego odpowiedniej do ich prze­znaczenia.
Wymaganie to nie dotyczy budynków rekre­acyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.
§50. Budynek i pomieszczenia, w których są za­instalowane paleniska na paliwo stałe lub komo­ry spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe, powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin. §51. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, sto­sownie do ich przeznaczenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz