Studnie. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studnie. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe - strona 1 Studnie. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe - strona 2 Studnie. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe - strona 3

Fragment notatki:

Studnie
§31. Odległość studni dostarczającej wodę prze­znaczoną do spożycia przez ludzi, niewymaga-jącej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochro­ny ujęć i źródeł wodnych ustanowienia większej strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m,
2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gro­madzenia nieczystości, kompostu oraz podob­nych szczelnych urządzeń - 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadza­ne są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczą­cych ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsącza­jącego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biolo­gicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a tak­że studni wspólnej na granicy dwóch dzia­łek pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa powyżej w p. 2)4-5).
§32. Obudowa studni kopanej dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, po­winna być wykonana z materiałów nieprzepusz­czalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody, a złącza elementów obudowy powinny być należycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uzna­je się za spełniony, jeżeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysoko­ści studni, a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu. Część nadziemna studni kopanej, niewyposa-żonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu tere­nu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprze­puszczalnym przykryciem ochraniającym wnę­trze studni i urządzenia do czerpania wody. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wyso­kość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być szczelnie dopaso­wane do obudowy i wykonane z materiału nie­przepuszczalnego oraz mieć nośność odpowied­nią do przewidywanego obciążenia. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o sze­rokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrz­nej obudowy studni, powinien być pokryty na­wierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kie­runku zewnętrznym.
§33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomo­cą studni wierconej teren w promieniu co naj­mniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nale­ży zabezpieczyć w sposób określony powyżej, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię ochronną należy uszczelnić.
Zbiorniki bezodpływowe na nieczy­stości ciekłe

(…)

… wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomiesz­czeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub cią­gu pieszego - 10 m.
4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w po­rozumieniu z państwowym wojewódzkim in­spektorem sanitarnym, może ustalić dla dzia­łek budowlanych…
… kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz za­lewanie wodami opadowymi.
§35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwa­nia i gromadzenia wydalin pochodzenia zwie­rzęcego powinny mieć dno i ściany nieprze­puszczalne…
… do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytu­owane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadze­nia ich odpowietrzenia przez instalację kanali­zacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej kra­wędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych bu­dynkach.
§38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz