Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra - strona 1 Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra - strona 2 Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra - strona 3

Fragment notatki:


  Rozporz ą dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć   budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.  1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,  poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:  Dział I  Przepisy ogólne  § 1.  Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane  z nimi urządzenia,  ich  usytuowanie  na  działce  budowlanej  oraz  zagospodarowanie  działek  przeznaczonych  pod  zabudowę,  zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  § 2.  1. Przepisy  rozporządzenia  stosuje  się  przy  projektowaniu  i  budowie,  w  tym  takŜe  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  przebudowie  oraz  przy  zmianie  sposobu  uŜytkowania  budynków  oraz  budowli  nadziemnych  i  podziemnych  spełniających  funkcje  uŜytkowe  budynków,  a  takŜe  do  związanych  z  nimi  urządzeń  budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2.  2. Przy  nadbudowie,  przebudowie  i  zmianie  sposobu  uŜytkowania  budynków  istniejących  lub  ich  części  wymagania,  o  których  mowa  w  §  1,  mogą  być  spełnione  w  sposób  inny  niŜ  podany  w  rozporządzeniu,  stosownie  do  wskazań  ekspertyzy  technicznej  właściwej  jednostki  badawczo-rozwojowej  albo  rzeczoznawcy  budowlanego  oraz  do  spraw  zabezpieczeń  przeciwpoŜarowych,  uzgodnionych  z  właściwym  komendantem  wojewódzkim  Państwowej  StraŜy  PoŜarnej  lub  państwowym  wojewódzkim  inspektorem  sanitarnym,  odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  3. (uchylony).  4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na  podstawie  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  ekspertyza,  o  której  mowa  w  ust.  2,  podlega równieŜ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się takŜe do kaŜdej  części budynku o tym przeznaczeniu.  6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeŜeniem § 217 ust. 1 pkt 1  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz