Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja gazowa na paliwa gazowe - strona 1 Instalacja gazowa na paliwa gazowe - strona 2 Instalacja gazowa na paliwa gazowe - strona 3

Fragment notatki:

Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§156. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz insta­lacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom wynikającym z wła­sności fizykochemicznych gazu oraz warun­kom technicznym przyłączenia do sieci gazo­wej, określonym przez dostawcę gazu.
§157. Instalacje gazowe zasilane gazem płyn­nym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich.
Zabrania się stosowania w jednym budynku ga­zu płynnego i gazu z sieci gazowej. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, dopusz­cza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.
§159. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej, z sieci lokalnej gazów płyn­nych lub innych zewnętrznych źródeł zasilania powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do instalacji gazowej.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i re­kreacji indywidualnej dopuszcza się instalowa­nie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekracząjącej 5 m od zasilanego budyn­ku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczo­nym przed wpływami atmosferycznymi, uszko­dzeniami mechanicznymi i dostępem osób nie­powołanych. Odległość ta w zabudowie jedno­rodzinnej i zagrodowej może być zwiększona do 10 m.
Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od po­ziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m. §160. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne za­wory niebędące kurkami głównymi, odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i re­kreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zainstalować zawór odcinający. §161. W przypadku instalacji gazowej, zasila­nej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta więcej niż jeden odbiorca lub w której nominalne zużycie gazu jest większe niż 10 m3/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wy­sokooktanowy, przed urządzeniem redukcyjnym należy zainstalować zawór odcinający, a za tym urządzeniem - zawór odcinający będący kur­kiem głównym.
W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m

(…)

… instalacji gazowych powin­ny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyj­nych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest więk­sza od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi prze­wodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Dopuszcza się prowadzenie przewodów…
…) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie ko­rozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),
2) we wspólnych wnękach z licznikami elek­trycznymi,
3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego pale­niska,
4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządze­nia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.
§168.1. Gazomierze należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz