Badania i odbiory instalacji gazowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania i odbiory instalacji gazowych-opracowanie - strona 1 Badania i odbiory instalacji gazowych-opracowanie - strona 2 Badania i odbiory instalacji gazowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA I ODBIORY INSTALACJI GAZOWYCH
Instalacja gazowa - jest to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla tego typu urządzeń przewodami spalinowymi.
Kurek główny - jest to urządzenie do zamykania i otwierania przepływu gazu z przyłącza do instalacji gazowej.
Zasady prowadzenia przewodów instalacji gazowej
W nowo budowanych budynkach o wysokości od 25 do 55m lub wysokościowych o wysokości ponad 55m nad poziomem terenu instalacja gazowa może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których zainstalowane są urządzenia gazowe ,usytuowanych w piwnicy lub na pierwszej bądż ostatniej kondygnacji. Nie stosujemy tej zasady przy remontach i modernizacji instalacji gazowych.
Instalacja gazowa powinna być wykonywana z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury oraz do innych połączeń w budynku:
-mieszkalnym jednorodzinnym,
-mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzami odbiorców indywidualnych,
-zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej za połączeniami odgałęzień prowadzących do odrębnych lokali.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie może być prowadzona instalacja gazowa która:
zasilana jest gazem zawierającym parę wodną,
zasilana jest mieszaninami A i B propanu i butanu , o składzie określonym w Polskiej Normie dotyczącej węglowodorowych gazów płynnych,
gdy wykonana jest z rur miedzianych.
Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.
Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne ( POKOJE,SYPIALNIE) , pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, łączonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie.


(…)

… instalacji gazowej.
Polega na wykonaniu szeregu czynności do których zaliczamy:
zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, a dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
jakość wykonania instalacji gazowej,
szczelność wszystkich elementów instalacji gazowej.
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru technicznego instalacji gazowej.
Należy przedstawić następujące dokumenty:
dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. Dokumentację powykonawczą,
dziennik budowy,
protokoły wykonania prób szczelności instalacji,
protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych które wymagają takiego odprowadzenia,
dokument określający prawidłowość…
… ciśnienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca potencjalnego uchodzenia gazu takie jak:
-kurki
-kształtki
-odwadniacze
-połączenia skręcane
należy pokryć roztworem płynu powierzchniowo czynnego np.: roztwór wody z mydłem. Tworzenie się na powierzchni elementów instalacji baniek świadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu do otoczenia.
Kontrola szczelności wykonana roztworami powierzchniowo czynnymi…
… przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 Mpa a dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 Mpa. Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30min od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz