Odbiory deskowań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odbiory deskowań - strona 1 Odbiory deskowań - strona 2 Odbiory deskowań - strona 3

Fragment notatki:

Odbiory deskowań
Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową pod­legać odbiorowi.
Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik wyko­nywania deskowań, jeżeli taki był prowadzo­ny na danej budowie, albo zapisy w dzienni­ku budowy dotyczące odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu lub instrukcji deskowania systemowego występujące w zre­alizowanym i odbieranym deskowaniu powin ny być uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem.
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania po­winny być wykonane przy ich dostawie na bu­dowę. Podczas odbioru deskowania oceny ma­teriałów dokonuje się więc głównie na podsta­wie zgromadzonych na ten temat dokumentów, tj. protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wyko­nywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić:
— przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie beto­nowania),
— szczelność deskowania,
— wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,
— prawidłowość wykonania deskowania w po­ziomie i w pionie,
— dopuszczalne odchyłki wymiarowe,
— czy deskowania zostały pozbawione wszel­kich zanieczyszczeń,
— czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu.
Przy deskowaniach pełnych wykonywanych z desek na placu budowy istnieje duża moż­liwość powstania pomyłek i przesunięć, które muszą być jednak mniejsze od wartości poda­nych w tablicy 8.9.
Przy odbiorze deskowań systemowych wykony­wanych z metalu, tworzywa sztucznego i uszla­chetnionych materiałów drewnopochodnych od­chyłki powinny być mniejsze od odchyłek uję­tych w instrukcjach montażowych producenta. Nie mogą być jednak większe od dopuszczal­nych przy wykonywaniu deskowania. I tak:
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m wysokości 2 mm,
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamen­tu ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 1,5 mm,
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości 15 mm,
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości 10 mm, e) odchyłka od pionu bocznego deskowania że­bra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia de­skowań tych belek 2,5 mm,
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych:
— belki lub płyty bezżebrowej ±15 mm,
— płyty w przekrojach żebrowych ±10 mm. Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzy­ma się wynik dodatni, należy deskowanie uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie trzeba w całości lub częściowo uznać za wykonane niewłaściwie, ustalić zakres napraw i odnotować to w dzienniku budowy. W skrajnym przypad­ku wadliwie wykonane deskowanie, szczególnie zagrażające bezpieczeństwu obiektu, powinno być.rozebrane. Dopuszczenie do montażu zbro­jenia i układania mieszanki betonowej w de­skowaniu powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienni­ku budowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz