Drogi i tory pod żurawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi i tory pod żurawie - strona 1 Drogi i tory pod żurawie - strona 2 Drogi i tory pod żurawie - strona 3

Fragment notatki:

Drogi i tory pod żurawie
Na ogół żurawie kołowe wymagają utwardzo­nej powierzchni dróg, po których poruszają się i pracują. Budowa takich dróg odpowiada budo­wie dróg tymczasowych na placu budowy, prze­znaczonych do prowadzenia ruchu ciężkiego. Szczególnie zalecane jako jezdnie dla żurawi kołowych są drogi z prefabrykatów żelbetowych drobnowymiarowych (trylinki) lub wielkowy­miarowych (np. typ MON). Rodzaj nawierzchni powinien być dobrany przez projektanta tech­nologii i organizacji montażu w zależności od wartości przewidywanych obciążeń. Żurawie torowe wymagają odpowiednich torów. Stosuje się dwa typy torowisk:
a) ułożone na podkładach drewnianych,
b) wykonane z użyciem żelbetowych pojedyn­czych poduszek.
Ogólnie torowiska powinny spełniać następują­ce wymagania:
1. Podłoże pod torowisko powinno być oczysz­czone z ziemi roślinnej i wyrównane. Przv czym:
— podłoże piaszczyste powinno być wzmocnio­ne warstwą żwiru,
— podłoża gliniaste i ilaste powinny być wy­mieniane na żwirowo-piaszczyste (w górnej warstwie grubości ok. 30 cm).
Podłoże powinno też być wyprofilowane w spo­sób zapewniający szybkie odprowadzenie wód opadowych.
2. Podkłady należy układać na warstwie pod­sypki z tłucznia grubości 50 cm przy gruntach słabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych.
3. Odchyłka prześwitu między szynami toru nie może przekraczać ±5 mm na długości 5 m, róż­nica wysokości poziomu główek szyn nie może przekraczać 10 mm, a spadek toru w jego kie­runku podłużnym nie powinien być większy niż 0,3%.
4. Przed końcami każdej z szyn toru należy zainstalować zabezpieczające ograniczniki jaz­dy, wyłączające automatycznie mechanizm jaz­dy po dojściu przednich kół maszyny na od­ległość 1 m od końca toru. Końce torowiska powinny być zaopatrzone również w kozły opo­rowe mocowane do szyn. 5. Wzdłuż torowiska należy ułożyć i zamoco­wać koryto do ochrony kabla elektrycznego za­silającego żuraw w energię.
6. Tor musi być uziemiony, a poszczególne od­cinki szyn łączone ze sobą przewodami meta­lowymi (rys. 10.16). W przypadku układania toru na podkładach drewnianych należy przestrzegać niżej poda­nych zasad:
1. Podkłady powinny być ułożone w odstępie około 50 cm.
2. Długość podkładów musi być o 1,0+1,2 m większa od rozstawu szyn toru. Dopuszcza się (w celach oszczędnościowych), by co drugi podkład był układany w postaci dwóch krót­szych podkładów osobno pod każdą szynę. Pod­kłady te jednak nie mogą być krótsze niż 1,5 m. Styki szyn powinny być wykonywane nad pod­kładami. Na obu nitkach toru muszą się one wzajemnie mijać. Luz między sąsiednimi szy­nami powinien wynosić 3+5 mm, w zależności od długości łączonych odcinków szyn. Poduszki żelbetowe pod tor mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłożu piasz­czystym. Przy innych gruntach bardziej zwar tych (z wyjątkiem gliniastych i ilastych) należy stosować warstwę podsypki z piasku grubości 8+20 cm. Przy glinach i iłach warstwę gruntu grubości min. 10 cm trzeba wymienić na żwir z piaskiem, a bezpośrednio pod poduszkę uło­żyć dodatkowo 5-centymetrową warstwę piasku. Przeciwległe szyny toru powinny być stężone poprzeczką metalową co 3,5 m (rys. 10.17). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz