Teoria i ustrój samorządu terytorialnego - strona 2

note /search

Nadzór nad działalnością samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1029

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -ma utrzymywać równowagę między samorządem a administracją państwową -ochrona jednostek samorządu Funkcja nadzoru: - funkcja strzeżenia prawa -funkcja ochronna wspierająca- doradzanie jak właściwie wykonywać zadania publiczne -jedynym dopuszcza...

Ograniczenia dla funkcjonariuszy publicznych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 679

Podział ograniczeń: ograniczenia dotyczące radych - istnieją zakazy łączenia mandatu radnego z innymi określonymi funkcjami, chodzi o to by zapobiegać konfliktowi interesów, następujące funkcje: z funkcją parlamentarzysty, wojewody czy wice wojewody, z członkostwem w organie innej jednostki samorzą...

Organy województwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 770

Organy województwa samorządowego: sejmik województwa - podobne zadania jak w przypadku rady powiatu, z różnicami: inna liczebność (też względnie proporcjonalna do liczby mieszkańców województwa, z tym że dolna granica to minimum 30 radnych, a górna granica nie została określona) Kompetencje organ...

Powiat - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1197

POWIAT 2 rodzaje, pojęcia potoczne: ziemskie - jednostka złożona z sąsiadujących ze sobą gmin grodzkie (miasto na prawach powiatu - termin ustawowy) - tylko 1 gmina (miejska); wykonuje też zadania powiatu Miasta na prawach powiatu: minimum 100 tys. mieszkańców pod koniec 1998 roku byłe siedzib...

Pracownicy samorządowi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI Regulacja ustawowa jest po to aby zapewnić zawodowe, bezstronne, rzetelne wykonywanie zadań publicznych. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu Prawa pracy. Pracownicy samorządowi są to: osoby zatrudnione w urzędach jednostek samorządów terytori...

Rada gminy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1183

Rada Gminy Organ kolegialny, składająca się z radnych, liczba radnych jest względnie proporcjonalna do liczby mieszkańców gminy, przedział od 15 do 45 radnych. Kadencja tego organu wynosi 4 lata od dnia wyboru, kadencja wygasa z mocy prawa, ale jest możliwe, żeby rada gminy wcześniej zakończyła swo...

Województwo - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

Co do zasady województwa są tworzone w drodze ustawowej. Jedynie zmiana granic województwa, ale związana z tworzeniem czy przekształcaniem powiatów następuje w drodze rozporządzenia rady ministrów. W gminie i powiecie społeczność samorządowa miała udział w procesie przekształceń granic. Na szczeblu ...

Wójt - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1057

Kadencja wójta: Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Ewentualnie od chwili wyboru wójta przez radę gminy. Trwa do dnia upływu kadencji rady gminy. Z wójtem nawiązywany jest stosunek pracy w urzędzie gminy, a objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec ...

Współdziałanie międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 532

Współdziałanie międzynarodowe - najwięcej regulacji znajduje się w ustawie o samorządzie województwa -formy: zrzeszenia międzynarodowe społeczności lokalnych i regionalnych Polskie jednostki mogą przystępować do takich zrzeszeń tylko w granicach zadań i kompetencji danej jednostki. Uczestnictwo m...

Wybory do rady gminy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

wybory do rady gminy/rady miejskiej Mają charakter 5 przymiotnikowy: powszechne, równe, bezpośrednie, w głosowaniu tajnym, 5 przymiotnik zależy od wielkości gminy - granicą tą jest 20 tys mieszkańców, gmina mająca do 20 tys. Mieszkańców wybory mają charakter większościowy, a w gminach powyżej 20 ty...