województwo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
województwo - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Co do zasady województwa są tworzone w drodze ustawowej. Jedynie zmiana granic województwa, ale związana z tworzeniem czy przekształcaniem powiatów następuje w drodze rozporządzenia rady ministrów. W gminie i powiecie społeczność samorządowa miała udział w procesie przekształceń granic. Na szczeblu województwa nie ma w ogóle konsultacji z mieszkańcami, nie ma nawet zaciągania opinii organów samorządu województwa. Nieformalne konsultacje mogą być jednak prowadzone. Jedynie zmiana granic województwa w związku z przekształceniami granic powiatu wymaga zaciągnięcia organów samorządów terytorialnych których te zmiany dotyczą.
Zadania województwa
cywilizacyjny rozwój regionu, nacisk jest kładziony na rozwój gospodarczy
wspiera rozwój szkół wyższych
specjalistyczne zakłady zdrowotne jest tutaj mocno rozbudowana administracja rządowa pojawia się w województwie domniemanie że samorząd wojewódzki zajmuje się wykonywaniem zadań publicznych o charakterze wojewódzkim o ile nie są zastrzeżone na rzecz organów rządowych
zadania województwa samorządowego muszą być szczegółowiej określone niż w gminie czy powiecie, bo każde województwo musi określić swoje cele w akcie Strategii rozwoju województwa - uchwala ją sejmik. W strategii bierze się pod uwagę pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, ochronę środowiska, kultury, elementem strategii powinny być sprawy związane z ładem przestrzennym a także kształtowanie tożsamości lokalnej, samorządowej. Aktem wykonawczym w stosunku do strategii są programy wojewódzkie i poprzez regionalny program operacyjny, które są uchwalane przez zarząd. Regionalny program operacyjny jeszcze jest zatwierdzany przez Komisję Europejską. Może on być dofinansowany na podstawie szczególnej umowy - kontraktu wojewódzkiego między ministrem właściwego ds. rozwoju regionalnego a zarządem województwa. Samorząd województwa prowadzi także bezpośrednio politykę rozwoju województwa. Samorząd aby jak najlepiej prowadzić strategię rozwoju województwa współpracuje z różnymi podmiotami które mogą mu w tym pomóc np. z jednostkami lokalnymi samorządu, z innymi samorządami działającymi na tym obszarze, z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi itp.
Szczególna rola współpracy międzynarodowej - współpraca o charakterze regionalnym, polityka współpracy musi być zgodna z prawem wewnętrznym oraz z zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. W Województwie jest także podział na zadania własne i zlecone. Katalog zadań własnych nie jest katalogiem zamkniętym Zadania zlecone - zlecenie co do zasady następuje tylko w drodze ustawy (zadania dwojakiego rodzaju tzn. mogą to być zadania rządowe jak i zadania państwowe pozarządowe dot. wyborów powszechnych bądź referendów), wyjątkowo może to być porozumienie między województwami.

(…)

…. Formy demokracji bezpośredniej w województwie:
Mniej więcej tak samo uregulowane jak w powiecie. - Konsultacje z mieszkańcami - faktycznie nie ma konsultacji obligatoryjnych. Ustawa o samorządzie województwa dopuszcza jednak możliwość konsultacji obligatoryjnych, ale żadna ustawa szczegółowa takiego obowiązku nie przewiduje
- Referendum - inna wielkość wymaganego poparcia dla wniosku o przeprowadzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz