Teoria i ustrój samorządu terytorialnego

note /search

Akty prawa miejscowego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2443

Akty prawa miejscowego są źródłem prawa o powszechnej mocy obowiązującej, przewidzianej przez Konstytucje, są aktami równorzędnymi z rozporządzeniami, są wydawane na podstawie i granicach upoważnień ustawowych, które nie musi mieć charakteru szczegółowego, nie musi zawierać wytycznych, nie musi być ...

Demokracja bezpośrednia w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2569

Demokracja bezpośrednia w gminie: Główną władzą w gminie jest wspólnota samorządowa, jest to ściśle związane z zasadą subsydiarności. Najczęściej mamy do czynienia z...

Działalność gospodarcza jednostek samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1225

DZAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ta działalność może być jedynie w zakresie zadań publicznych; mogą prowadzić z uwzględnieniem zasady praworządności i legalności -nakierowana na zaspokajanie potrzeb wspólnoty- przede wszystkim chodzi tu o działalność usługową -ustawa z ...

Finanse jednostek samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Problematykę finansów regulują: -Konstytucja -ust o finansach publicznych -ust o dochodach jedn.sam.teryt. -ust z 91 r. o podatkach i opłatach lokalnych Gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie uchwał budżetowych. Mają one moc wewnętrznie wią...

Formy współdziałania jednostek zamorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1008

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Współdziałanie krajowe - jest gwarantowane przez Konstytucję, Europejską kartę samorządu terytorialnego, ustawy samorządowe -główną formą współdziałania jest zrzeszanie się w celu wykonywania zadań -współdziałanie jest prawem, ma zawsze cha...

Gmina - omówienie - zadania i rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1288

GMINA Rodzaje: ( przepisy o statystyce publicznej ) - miejskie ( ma status miasta ) - wiejskie ( brak miast, złożone z wsi ) - miejsko - wiejskie (miasta plus wsie) Konsekwencją tego podziału jest różne nazewnictwo organów, jeżeli siedziba gminy jest w mieście - rada miasta, burmistrz, prezyden...

Gminy o specjalnym statusie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3262

Gminy o specjalnym statusie - odrębności ustroju gmin które wykonują zadania o szczególnym charakterze określają szczególne ustawy. Gminami tymi są - Miasto Stołeczne Warszawa, Gminy uzdrowiskowe. Miasto Stołeczne Warszawa - Ustawa z 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W-wa to miasto na p...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043

Inne organy działające w gminie (nie są to organy w znaczeniu ustawowym) Gminne jednostki organizacyjne - jednostki tworzone przez gminę w celu wykonywania jej zadań własnych. Ich zadaniem jest np. zaopatrzenie w wodę - miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji; lokalny

Mandat radnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1316

Status radnych gminy - reprezentanci swoich wyborców, przed przystąpieniem do sprawowania mandatu składają ślubowanie, podstawowym obowiązkiem radnego jest kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, ma obowiązek utrzymywania stałą więź ...

Mienie samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372

MIENIE SAMORZĄDOWE - kategoria mienia w rozumieniu cywilistycznym- własność i inne prawa majątkowe - z punktu widzenia prawa administracyjnego będą to środki publiczne, rzeczowe za pomocą których administracja wykonuje swoje zadania - z uwagi na to ze jest rzecz publiczna, mamy szczególne zasady ...