inne organy w gminie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inne organy w gminie - omówienie - strona 1 inne organy w gminie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Inne organy działające w gminie (nie są to organy w znaczeniu ustawowym)
Gminne jednostki organizacyjne - jednostki tworzone przez gminę w celu wykonywania jej zadań własnych. Ich zadaniem jest np. zaopatrzenie w wodę - miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji; lokalny transport zbiorowy - miejskie zakłady komunikacyjne; ochrona zdrowia - zakłady opieki zdrowotnej; edukacja - szkoły itd.
Są to albo zakłady administracyjne albo są to podmioty tworzone i działające na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Straże gminne, gminne zawodowe straże pożarne są podmiotami innego rodzaju.
Najczęściej gminne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawną mają np. gminne instytucje kultury, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Gminne jednostki organizacyjne są tworzone/przekształcane/likwidowane są w trybie uchwały rady gminy. Także w drodze uchwały rada gminy wyposaża te jednostki w majątek. Wewnętrznymi organami jest najczęściej jednoosobowy organ wewnętrzny kierujący pracą takiej jednostki. Kierowników tych jednostek zatrudnia i zwalnia wójt. Wójt również jest ich zwierzchnikiem służbowym. Konkretne zadania tych jednostek wynikają z uchwał rady gminy bądź z ustaw. Ustawa o samorządzie gminnym wspomina o tym że rada gminy może upoważnić kierownika (bądź inne organy tej jednostki) jednostki organizacyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w szczególności może tu chodzić o wydawanie decyzji administracyjnych. Jednostki pomocnicze gminy - to takie podmioty jak sołectwa (w gminach wiejskich) oraz dzielnice i osiedla (w gminach miejskich, miastach). Mogą to być również inne jednostki nie wymienione w ustawie np. w obrębie sołectwa tworzy się kolonie, w ramach dzielnicy tworzy się osiedla, miasto położone w gminie miejsko-wiejskiej itd. Utworzenie w gminie jednostek pomocniczych ma charakter fakultatywny. Zasady tworzenia tych jednostek określa statut gminy. Organ tworzący jednostkę pomocniczą to rada gminy, utworzenie jednostki musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami (nie są potrzebne gdy z inicjatywą utworzenie jednostki wystąpią mieszkańcy).
Każda jednostka pomocnicza musi posiadać swój statut, który jest uchwalany przez Radę Gminy. Uchwała w sprawie statutu też musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. W statucie określa się organizację i zakres działania jednostki pomocniczej np. zakres zadań przekazywanych przez gminę do realizacji (ogólne obowiązki określa ustawa).
Powinny one wykonywać zadania pomocnicze - o charakterze nie władczym. Do przekazywania zadań potrzebna jest wyraźna podstawa ustawowa - zwłaszcza do kompetencji władczych. Ustawy nie przewidują zlecania zadań władczych jednostkom pomocniczym. Dlatego jednostki pomocnicze mają zadania nie władcze. Jednostki pomocnicze są powołane do zarządzania/korzystania z mienia komunalnego i rozporządzanie dochodami z tego źródła. Statut powinien określać czynności które jednostka pomocnicza w zakresie działalności komunalnej może wykonywać. Ustawa dopuszcza formę władczą na zasadzie wyjątku - upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych


(…)

… więcej. Jest to jednostka o określonej organizacji i zadaniach. Trzeba uznać że są to podmioty administracji publicznej. Nie można tutaj mówić o samorządzie bo jednostka ta działa w ramach struktury samorządowej. Brak jest tutaj osobowości prawnej. Istnienie jednostek pomocniczych w gminie wiąże się z dekoncentracją w ramach gminy niektórych zadań. Sołectwo - wyróżniamy 3 organy: uchwałodawczy (zebranie wiejskie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz