Pomocniczy podział terytorium - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomocniczy podział terytorium - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

POMOCNICZY PODZIAŁ TERYTORIALNY Podział ten ma charakter pomocniczy w stosunku do jednostek zasadniczego podziału terytorialnego.
Obecnie podział dla gminy sołectwa, osiedla, dzielnice; w województwie dokonywany dla potrzeb delegatur urzędu wojewódzkiego Tworzenie jednostek pomocniczych nie jest obligatoryjne. Wyjątkiem są dzielnice w mieście stołecznym Warszawa gdzie jest to obowiązkowe, ale tam mają one inny status prawny niż dzielnice w innych miastach. Jednostka pomocniczą może być także miasto na terenie gminy. Rada gminy decyduje o podziale w statucie gminy. Rada gminy w drodze uchwały tworzy sołectwa/osiedla/dzielnicy (po konsultacji z mieszkańcami bądź też z ich inicjatywy). Organizacje i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy w odrębnym statucie.
Ustawa z 8 marca 1990r. nie mówi szczegółowo, zostawia to gminie.
Sołectwa, osiedla i dzielnice jako jed. pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej i własnego majątku (wyjątki - jeśli sołectwo posiada majątek z początków swojego istnienia np. w XIX wieku). Jednostki pomocnicze oraz jednostka niższego rzędu mogą zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.
SOŁECTWO
Organ uchwałodawczy - zebranie wiejskie (wszyscy mieszkańcy)
Organ wykonawczy - sołtys wspierany przez radę sołecką będącą podmiotem doradczym, który wyraża niewiążące sołtysa opinie; tryb i zakres spraw, w których sołtys powinien zasięgać opinii rady sołeckiej zazwyczaj określa statut sołectwa uchwalany przez radę gminy.
OSIEDLA/DZIELNICE
Organ uchwałodawczy - rada osiedla/dzielnicy
Organ wykonawczy - zarząd z przewodniczącym na czele
Statut osiedla może określać, że organem uchwałodawczym będzie ogólne zebranie mieszkańców
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz