Gmina - omówienie - zadania i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gmina - omówienie - zadania i rodzaje - strona 1 Gmina - omówienie - zadania i rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

GMINA
Rodzaje: ( przepisy o statystyce publicznej )
- miejskie ( ma status miasta )
- wiejskie ( brak miast, złożone z wsi )
- miejsko - wiejskie (miasta plus wsie)
Konsekwencją tego podziału jest różne nazewnictwo organów, jeżeli siedziba gminy jest w mieście - rada miasta, burmistrz, prezydent, a jeśli we wsi - rada gminy, wójt.
Przy nadawaniu statusu miasta, bierze się pod uwagę: infrastrukturę techniczną, układ urbanistyczny, gęstość zaludnienia. Obecni jest ok. 2500 gmin.
Rejestr dotyczący gmin prowadzi prezes GUS-u, nosi on nazwę Krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju, wpisywane są tam też miasta.
Tworzenie, znoszenie, łączenie, dzielenie, ustalanie granic w obrębie gminy podejmowane są w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej Rady Gminy. Rozporządzenie jest poprzedzone zasięgnięciem opinii zainteresowanych Rad Gmin. Rada Gminy udziela opinii po konsultacjach z mieszkańcami, art. 5 Konwencji Europejskiej mówi, że: „każda zmiana granic społeczności lokalnej musi być poprzedzana konsultacjami ( charakter referendum lokalnego) z zainteresowaną społecznością”. W Polsce tylko konsultacje z mieszkańcami.
ZADANIA GMINY - domniemanie na rzecz samorządu w skali państwa, a w skali samorządu na rzecz gminy. Domniemanie dotyczy zadań własnych gminy.
Zadania własne ( kategorie):
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej
- gminne drogi
- zaopatrzenie w nośniki energii, gaz
- czystość, ścieki
- lokalny transport zbiorowy
- targowiska, cmentarze gminne
- gminne budownictwo mieszkaniowe
Zadania z zakresu infrastruktury społecznej
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- edukacja publiczna
- kultura, kultura fizyczna
Zadania z zakresu ładu przestrzennego i ekologii
- gospodarka nieruchomościami
- gospodarka wodna
- zieleń gminna i zadrzewienia
- ochrona środowiska
Zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
Zadania dotyczące reprezentacji zewnętrznej gminy
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządu
- współpraca z organizacjami lokalnymi, regionalnymi innych państw
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty;
otwarty katalog ze względu na domniemanie kompetencyjne;
charakter: obowiązkowy (zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie działalności kulturalnej - musi je wykonywać bez względu na jakiekolwiek przeszkody) i nieobowiązkowy ( w zasadzie też obowiązek wykonywania tych zadań bo to wynika z kompetencji gminy); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz