Ochrona środowiska w gminie - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w gminie - referat - strona 1 Ochrona środowiska w gminie - referat - strona 2 Ochrona środowiska w gminie - referat - strona 3

Fragment notatki:

Sylwia Kołakowska
administracja stacjonarna
grupa 331 WSZ
Ochrona środowiska w gminie Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce ( art. 164 ust.1 Konstytucji RP). Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko - wiejskie. Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne ( tzw. jednostki pomocnicze gminy ): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki ( art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy ( organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ( organ wykonawczy). Rada gminy może także stworzyć młodzieżową radę gminy o charakterze konsultacyjnym.
Zadania samorządu gminnego obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) działalności w zakresie telekomunikacji, 5) lokalnego transportu zbiorowego, 6) ochrony zdrowia 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) edukacji publicznej, 10) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 11) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

(…)

… w 21) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
Zadania rady gminy, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z ochroną środowiska, to:
- uchwalanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania - uchwalanie programów gospodarczych - uchwalanie budżetu gminny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz